2017 Singles Florida State - Due South

Updated 10:07am

Final

Tanner (1) vs.
Trey (4) 1 17:36:13

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Tanner (1)
(bye) (64)
Scott Dunning (33)
8
Chase (32)
Clayton Wiseman (17)
(bye) (48)
(bye) (49)
Tom Tuttle (16)
Davis Streker (9)
(bye) (56)
(bye) (41)
Rob Chismark (24)
Val Cramer (25)
(bye) (40)
(bye) (57)
Scott Schultz (8)
Nick LaRosa (5)
(bye) (60)
Emory (37)
Andy Mooney (28)
Ron Lewis (21)
(bye) (44)
(bye) (53)
Chris Torres (12)
Ryan Johnson (13)
(bye) (52)
(bye) (45)
Andy Miles (20)
Luke Johnson (29)
Jack (36)
(bye) (61)
Trey (4)
Steve Sileo (3)
(bye) (62)
Jeff B (35)
6
Evan (30)
Johnny (19)
(bye) (46)
(bye) (51)
Chad McCumber (14)
Brett Rowan (11)
(bye) (54)
(bye) (43)
Kingsley Fox (22)
David Giles (27)
4
Chris Cuccia (38)
(bye) (59)
Chad Fisher (6)
Rosie Streker (7)
(bye) (58)
(bye) (39)
Bo (26)
Scott Lane (23)
(bye) (42)
(bye) (55)
Sam Finley (10)
Justin Reul (15)
(bye) (50)
(bye) (47)
Cheyenne Renner (18)
Jared (31)
5
Jessica (34)
(bye) (63)
Ashton (2)
Tanner (1)
A
Chase (32)
Clayton Wiseman (17)
B
1
Tom Tuttle (16)
Davis Streker (9)
C
4
Rob Chismark (24)
Val Cramer (25)
D
6
Scott Schultz (8)
Nick LaRosa (5)
E
2
Emory (37)
Ron Lewis (21)
F
2
Chris Torres (12)
Ryan Johnson (13)
G
8
Andy Miles (20)
Jack (36)
H
4
Trey (4)
Steve Sileo (3)
I
1
Jeff B (35)
Johnny (19)
J
Chad McCumber (14)
Brett Rowan (11)
K
5
Kingsley Fox (22)
Chris Cuccia (38)
L
Chad Fisher (6)
Rosie Streker (7)
M
Bo (26)
Scott Lane (23)
N
3
Sam Finley (10)
Justin Reul (15)
O
3
Cheyenne Renner (18)
Jared (31)
P
8
Ashton (2)
Tanner (1)
Q
Tom Tuttle (16)
Davis Streker (9)
R
Scott Schultz (8)
Emory (37)
S
Ron Lewis (21)
Andy Miles (20)
T
Trey (4)
Steve Sileo (3)
U
Chad McCumber (14)
Brett Rowan (11)
V
3
Chris Cuccia (38)
Bo (26)
W
8
Scott Lane (23)
Cheyenne Renner (18)
X
1
Ashton (2)
Tanner (1)
Y
4
Davis Streker (9)
Emory (37)
Z
Trey (4)
Steve Sileo (3)
AA
4
Chris Cuccia (38)
Scott Lane (23)
AB
1
Ashton (2)
Tanner (1)
AC
3
Trey (4)
Steve Sileo (3)
AD
5
Ashton (2)
Tanner (1)
AE
3
Steve Sileo (3)
Tanner (1)
1
Trey (4)
(bye) (64)
Scott Dunning (33)
(bye) (48)
(bye) (49)
(bye) (56)
(bye) (41)
(bye) (40)
(bye) (57)
(bye) (60)
Andy Mooney (28)
(bye) (44)
(bye) (53)
(bye) (52)
(bye) (45)
Luke Johnson (29)
(bye) (61)
(bye) (62)
Evan (30)
(bye) (46)
(bye) (51)
(bye) (54)
(bye) (43)
David Giles (27)
(bye) (59)
(bye) (58)
(bye) (39)
(bye) (42)
(bye) (55)
(bye) (50)
(bye) (47)
Jessica (34)
(bye) (63)
Scott Dunning (33)
P
Jared (31)
(bye) (49)
O
Justin Reul (15)
(bye) (41)
N
Sam Finley (10)
(bye) (57)
M
Rosie Streker (7)
Andy Mooney (28)
L
2
Chad Fisher (6)
(bye) (53)
K
Kingsley Fox (22)
(bye) (45)
J
Johnny (19)
Luke Johnson (29)
I
6
Jeff B (35)
Evan (30)
H
Jack (36)
(bye) (51)
G
Ryan Johnson (13)
(bye) (43)
F
Chris Torres (12)
David Giles (27)
E
5
Nick LaRosa (5)
(bye) (39)
D
Val Cramer (25)
(bye) (55)
C
Rob Chismark (24)
(bye) (47)
B
Clayton Wiseman (17)
Jessica (34)
A
5
Chase (32)
Jared (31)
4
Justin Reul (15)
Sam Finley (10)
8
Rosie Streker (7)
Chad Fisher (6)
1
Kingsley Fox (22)
Johnny (19)
Jeff B (35)
Jack (36)
Ryan Johnson (13)
Chris Torres (12)
5
Nick LaRosa (5)
Val Cramer (25)
8
Rob Chismark (24)
Clayton Wiseman (17)
5
Chase (32)
Justin Reul (15)
T
Andy Miles (20)
Rosie Streker (7)
S
5
Ron Lewis (21)
Chad Fisher (6)
R
8
Scott Schultz (8)
Jeff B (35)
Q
5
Tom Tuttle (16)
Ryan Johnson (13)
X
4
Cheyenne Renner (18)
Nick LaRosa (5)
W
6
Bo (26)
Rob Chismark (24)
V
Brett Rowan (11)
Chase (32)
U
2
Chad McCumber (14)
Justin Reul (15)
6
Rosie Streker (7)
Chad Fisher (6)
2
Tom Tuttle (16)
Cheyenne Renner (18)
2
Bo (26)
Brett Rowan (11)
8
Chase (32)
Justin Reul (15)
AB
1
Scott Lane (23)
Tom Tuttle (16)
AA
2
Chris Cuccia (38)
Bo (26)
Z
3
Emory (37)
Chase (32)
Y
6
Davis Streker (9)
Scott Lane (23)
2
Chris Cuccia (38)
Emory (37)
1
Chase (32)
Scott Lane (23)
AC
2
Trey (4)
Chase (32)
AD
4
Ashton (2)
Trey (4)
6
Ashton (2)
Trey (4)
AE
8
Steve Sileo (3)
Trey (4)

3rd

  Steve Sileo (3)

4th

  Ashton (2)

5th

  Scott Lane (23)

  Chase (32)

7th

  Chris Cuccia (38)

  Emory (37)

9th

  Justin Reul (15)

  Tom Tuttle (16)

  Bo (26)

  Davis Streker (9)

13th

  Rosie Streker (7)

  Chad Fisher (6)

  Cheyenne Renner (18)

  Brett Rowan (11)

17th

  Andy Miles (20)

  Ron Lewis (21)

  Scott Schultz (8)

  Jeff B (35)

  Ryan Johnson (13)

  Nick LaRosa (5)

  Rob Chismark (24)

  Chad McCumber (14)

25th

  Jared (31)

  Sam Finley (10)

  Kingsley Fox (22)

  Johnny (19)

  Jack (36)

  Chris Torres (12)

  Val Cramer (25)

  Clayton Wiseman (17)

33th

  Scott Dunning (33)

  (bye) (49)

  (bye) (41)

  (bye) (57)

  Andy Mooney (28)

  (bye) (53)

  (bye) (45)

  Luke Johnson (29)

  Evan (30)

  (bye) (51)

  (bye) (43)

  David Giles (27)

  (bye) (39)

  (bye) (55)

  (bye) (47)

  Jessica (34)

49th

  (bye) (64)

  (bye) (48)

  (bye) (56)

  (bye) (40)

  (bye) (60)

  (bye) (44)

  (bye) (52)

  (bye) (61)

  (bye) (62)

  (bye) (46)

  (bye) (54)

  (bye) (59)

  (bye) (58)

  (bye) (42)

  (bye) (50)

  (bye) (63)

Elimination Final

Trey (4) W vs.
Steve Sileo (3) L 8 08:41

Elimination Semi-final

Trey (4) W vs.
Ashton (2) L 6 07:56

Winners Final

Tanner (1) W vs.
Steve Sileo (3) L 3 20:27

Elimination 8

Chase (32) L vs.
Ashton (2) W 4 09:05

Scott Lane (23) L vs.
Trey (4) W 2 15:31

Elimination 7

Emory (37) L vs.
Chase (32) W 1 26:12

Scott Lane (23) W vs.
Chris Cuccia (38) L 2 10:44

Winners Semi-finals

Steve Sileo (3) W vs.
Ashton (2) L 5 13:54

Tanner (1) W vs.
Trey (4) L 3 17:08

Elimination 6

Bo (26) L vs.
Emory (37) W 3 15:35

Chase (32) W vs.
Davis Streker (9) L 6 13:54

Justin Reul (15) L vs.
Scott Lane (23) W 1 12:58

Tom Tuttle (16) L vs.
Chris Cuccia (38) W 2 11:20

Elimination 5

Brett Rowan (11) L vs.
Chase (32) W 8 15:52

Chad Fisher (6) L vs.
Tom Tuttle (16) W 2 13:17

Cheyenne Renner (18) L vs.
Bo (26) W 2 12:50

Justin Reul (15) W vs.
Rosie Streker (7) L 6 21:00

Winners 3

Emory (37) L vs.
Trey (4) W 10:32

Scott Lane (23) L vs.
Ashton (2) W 1 17:32

Steve Sileo (3) W vs.
Chris Cuccia (38) L 4 12:53

Tanner (1) W vs.
Davis Streker (9) L 4 09:43

Elimination 4

Chad Fisher (6) W vs.
Scott Schultz (8) L 8 17:24

Chase (32) W vs.
Chad McCumber (14) L 2 15:23

Jeff B (35) L vs.
Tom Tuttle (16) W 5 15:31

Justin Reul (15) W vs.
Andy Miles (20) L 17:48

Nick LaRosa (5) L vs.
Bo (26) W 6 16:46

Rob Chismark (24) L vs.
Brett Rowan (11) W 18:17

Rosie Streker (7) W vs.
Ron Lewis (21) L 5 10:02

Ryan Johnson (13) L vs.
Cheyenne Renner (18) W 4 07:22

Elimination 3

Chad Fisher (6) W vs.
Kingsley Fox (22) L 1 14:19

Chris Torres (12) L vs.
Nick LaRosa (5) W 5 13:28

Clayton Wiseman (17) L vs.
Chase (32) W 5 11:10

Jack (36) L vs.
Ryan Johnson (13) W 11:40

Jared (31) L vs.
Justin Reul (15) W 4 25:33

Johnny (19) L vs.
Jeff B (35) W 21:05

Sam Finley (10) L vs.
Rosie Streker (7) W 8 15:40

Val Cramer (25) L vs.
Rob Chismark (24) W 8 11:13

Winners 2

Andy Miles (20) L vs.
Trey (4) W 07:10

Bo (26) L vs.
Scott Lane (23) W 8 11:35

Brett Rowan (11) L vs.
Chris Cuccia (38) W 3 17:04

Cheyenne Renner (18) L vs.
Ashton (2) W 1 12:38

Davis Streker (9) W vs.
Scott Schultz (8) L 16:56

Emory (37) W vs.
Ron Lewis (21) L 14:20

Steve Sileo (3) W vs.
Chad McCumber (14) L 07:48

Tanner (1) W vs.
Tom Tuttle (16) L 10:58

Elimination 2

(bye) (39) L vs.
Val Cramer (25) W 47:57

(bye) (41) L vs.
Sam Finley (10) W 41:45

(bye) (43) L vs.
Chris Torres (12) W 23:38

(bye) (45) L vs.
Johnny (19) W 22:37

(bye) (47) L vs.
Clayton Wiseman (17) W 31:57

(bye) (49) L vs.
Justin Reul (15) W 23:51

(bye) (51) L vs.
Ryan Johnson (13) W 45:39

(bye) (53) L vs.
Kingsley Fox (22) W 35:26

(bye) (55) L vs.
Rob Chismark (24) W 50:49

(bye) (57) L vs.
Rosie Streker (7) W 31:02

Andy Mooney (28) L vs.
Chad Fisher (6) W 2 17:51

David Giles (27) L vs.
Nick LaRosa (5) W 5 07:53

Evan (30) L vs.
Jack (36) W 09:35

Jessica (34) L vs.
Chase (32) W 5 13:56

Luke Johnson (29) L vs.
Jeff B (35) W 6 36:56

Scott Dunning (33) L vs.
Jared (31) W 16:56

Elimination 1

(bye) (40) L vs.
(bye) (57) W 01:42

(bye) (42) L vs.
(bye) (55) W 01:42

(bye) (44) L vs.
(bye) (53) W 01:42

(bye) (46) L vs.
(bye) (51) W 01:42

(bye) (48) L vs.
(bye) (49) W 01:42

(bye) (50) L vs.
(bye) (47) W 01:42

(bye) (52) L vs.
(bye) (45) W 01:42

(bye) (54) L vs.
(bye) (43) W 01:42

(bye) (56) L vs.
(bye) (41) W 01:42

(bye) (58) L vs.
(bye) (39) W 01:42

(bye) (60) L vs.
Andy Mooney (28) W 14:58

(bye) (62) L vs.
Evan (30) W 22:31

(bye) (64) L vs.
Scott Dunning (33) W 13:16

David Giles (27) W vs.
(bye) (59) L 18:44

Jessica (34) W vs.
(bye) (63) L 13:31

Luke Johnson (29) W vs.
(bye) (61) L 16:26

Winners 1

Brett Rowan (11) W vs.
Kingsley Fox (22) L 5 20:50

Chris Cuccia (38) W vs.
Chad Fisher (6) L 19:00

Clayton Wiseman (17) L vs.
Tom Tuttle (16) W 1 23:55

Davis Streker (9) W vs.
Rob Chismark (24) L 4 18:05

Jack (36) L vs.
Trey (4) W 4 06:29

Jared (31) L vs.
Ashton (2) W 8 11:33

Johnny (19) L vs.
Chad McCumber (14) W 13:36

Justin Reul (15) L vs.
Cheyenne Renner (18) W 3 14:26

Nick LaRosa (5) L vs.
Emory (37) W 2 17:45

Ron Lewis (21) W vs.
Chris Torres (12) L 2 14:56

Rosie Streker (7) L vs.
Bo (26) W 14:29

Ryan Johnson (13) L vs.
Andy Miles (20) W 8 13:27

Scott Lane (23) W vs.
Sam Finley (10) L 3 16:58

Steve Sileo (3) W vs.
Jeff B (35) L 1 14:13

Tanner (1) W vs.
Chase (32) L 16:21

Val Cramer (25) L vs.
Scott Schultz (8) W 6 23:52

Round 1

(bye) (39) L vs.
Bo (26) W 01:42

(bye) (41) L vs.
Rob Chismark (24) W 01:41

(bye) (43) L vs.
Kingsley Fox (22) W 01:42

(bye) (45) L vs.
Andy Miles (20) W 01:41

(bye) (47) L vs.
Cheyenne Renner (18) W 01:41

(bye) (49) L vs.
Tom Tuttle (16) W 01:41

(bye) (51) L vs.
Chad McCumber (14) W 01:42

(bye) (53) L vs.
Chris Torres (12) W 01:41

(bye) (55) L vs.
Sam Finley (10) W 01:41

(bye) (57) L vs.
Scott Schultz (8) W 01:42

(bye) (59) L vs.
Chad Fisher (6) W 01:41

(bye) (61) L vs.
Trey (4) W 01:41

(bye) (63) L vs.
Ashton (2) W 01:42

Brett Rowan (11) W vs.
(bye) (54) L 01:41

Clayton Wiseman (17) W vs.
(bye) (48) L 01:41

David Giles (27) L vs.
Chris Cuccia (38) W 4 16:37

Davis Streker (9) W vs.
(bye) (56) L 01:42

Emory (37) W vs.
Andy Mooney (28) L 13:04

Jared (31) W vs.
Jessica (34) L 5 11:17

Jeff B (35) W vs.
Evan (30) L 6 20:27

Johnny (19) W vs.
(bye) (46) L 01:41

Justin Reul (15) W vs.
(bye) (50) L 01:42

Luke Johnson (29) L vs.
Jack (36) W 14:25

Nick LaRosa (5) W vs.
(bye) (60) L 01:41

Ron Lewis (21) W vs.
(bye) (44) L 01:42

Rosie Streker (7) W vs.
(bye) (58) L 01:41

Ryan Johnson (13) W vs.
(bye) (52) L 01:41

Scott Dunning (33) L vs.
Chase (32) W 8 11:28

Scott Lane (23) W vs.
(bye) (42) L 01:41

Steve Sileo (3) W vs.
(bye) (62) L 01:42

Tanner (1) W vs.
(bye) (64) L 01:41

Val Cramer (25) W vs.
(bye) (40) L 01:41

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20