Nelson Reunion RoShamBo 2016

Updated 9:55pm

None.

None.

Kent Nelson (1)
(bye) (128)
Tucker Loris (65)
Monte Sheriff (64)
Dax Broadhead (33)
(bye) (96)
(bye) (97)
Chris Nelson (32)
Amy Balli (17)
(bye) (112)
London Broadhead (81)
Josh Henderson (48)
Kami Nelson (49)
Bye9 (80)
(bye) (113)
Max Reynolds (16)
Kate Nelson (9)
(bye) (120)
Jason Simpson (73)
McKenna Nelson (56)
Jake Simpson (41)
Bye1 (88)
(bye) (105)
Danielle Ashby (24)
Avery Nelson (25)
(bye) (104)
(bye) (89)
Hope Nelson (40)
Jodie Simpson (57)
Quela Leonhardt (72)
(bye) (121)
Reed Nelson (8)
JaNae Henderson (5)
(bye) (124)
Ozzie Leonhardt (69)
Mike Nakken (60)
Fay Maxim (37)
(bye) (92)
(bye) (101)
Brett Broadhead (28)
Scott Nelson (21)
(bye) (108)
Bye4 (85)
Jack Loris (44)
Kim Sheriff (53)
Tricia Broadhead (76)
(bye) (117)
Patrick Henderson (12)
Jacy Nelson (13)
(bye) (116)
Nate Bringhurst (77)
Lyla Leonhardt (52)
Jahmeliah Nelson (45)
Bye (84)
(bye) (109)
April Ethington (20)
Brickmann Ethington (29)
(bye) (100)
(bye) (93)
Cason Broadhead (36)
Grace Sheriff (61)
Olivia Carver (68)
(bye) (125)
Linda Bringhurst (4)
Lyn Nelson (3)
(bye) (126)
Steve Balli (67)
Mitchell Dolato (62)
Emma Carver (35)
(bye) (94)
(bye) (99)
Bryce Ashby (30)
Andy Loris (19)
(bye) (110)
Roxy Leonhardt (83)
Bye5 (46)
Katie Monger (51)
John Maxim (78)
(bye) (115)
Lynda Nelson (14)
Richard Ashby (11)
(bye) (118)
Shawn Nelson (75)
Drew Bringhurst (54)
Iken Ethington (43)
Bye3 (86)
(bye) (107)
Brandie Bringhurst (22)
Kaiya Ethington (27)
(bye) (102)
(bye) (91)
Garrett Carver (38)
Matt Leonhardt (59)
Paul Henderson (70)
(bye) (123)
Julie Ashby (6)
Royd Nelson (7)
(bye) (122)
Troy Monger (71)
Mike Bringhurst (58)
Mindy Henderson (39)
(bye) (90)
(bye) (103)
Ben Reynolds (26)
Ava Dolato (23)
(bye) (106)
Bye2 (87)
Hanna Carver (42)
Riker Broadhead (55)
Markie Nakken (74)
(bye) (119)
Jolene Nelson (10)
Adam Nelson (15)
(bye) (114)
Bye8 (79)
Sherry Loris (50)
JoRae Carver (47)
Bye6 (82)
(bye) (111)
Zack Nelson (18)
Chloe Bringhurst (31)
(bye) (98)
(bye) (95)
Drexler Maxim (34)
Susan Reynolds (63)
Marley Ethington (66)
(bye) (127)
Verdene Lyon (2)
Kent Nelson (1)
Monte Sheriff (64)
Dax Broadhead (33)
Chris Nelson (32)
Amy Balli (17)
Josh Henderson (48)
Kami Nelson (49)
Max Reynolds (16)
Kate Nelson (9)
Jason Simpson (73)
Jake Simpson (41)
Danielle Ashby (24)
Avery Nelson (25)
Hope Nelson (40)
Quela Leonhardt (72)
Reed Nelson (8)
JaNae Henderson (5)
Mike Nakken (60)
Fay Maxim (37)
Brett Broadhead (28)
Scott Nelson (21)
Jack Loris (44)
Kim Sheriff (53)
Patrick Henderson (12)
Jacy Nelson (13)
Lyla Leonhardt (52)
Jahmeliah Nelson (45)
April Ethington (20)
Brickmann Ethington (29)
Cason Broadhead (36)
Grace Sheriff (61)
Linda Bringhurst (4)
Lyn Nelson (3)
Steve Balli (67)
Emma Carver (35)
Bryce Ashby (30)
Andy Loris (19)
Roxy Leonhardt (83)
John Maxim (78)
Lynda Nelson (14)
Richard Ashby (11)
Shawn Nelson (75)
Iken Ethington (43)
Brandie Bringhurst (22)
Kaiya Ethington (27)
Garrett Carver (38)
Matt Leonhardt (59)
Julie Ashby (6)
Royd Nelson (7)
Troy Monger (71)
Mindy Henderson (39)
Ben Reynolds (26)
Ava Dolato (23)
Hanna Carver (42)
Markie Nakken (74)
Jolene Nelson (10)
Adam Nelson (15)
Sherry Loris (50)
JoRae Carver (47)
Zack Nelson (18)
Chloe Bringhurst (31)
Drexler Maxim (34)
Marley Ethington (66)
Verdene Lyon (2)
Kent Nelson (1)
Chris Nelson (32)
Josh Henderson (48)
Max Reynolds (16)
Kate Nelson (9)
Danielle Ashby (24)
Avery Nelson (25)
Reed Nelson (8)
JaNae Henderson (5)
Fay Maxim (37)
Scott Nelson (21)
Kim Sheriff (53)
Jacy Nelson (13)
April Ethington (20)
Cason Broadhead (36)
Grace Sheriff (61)
Steve Balli (67)
Emma Carver (35)
Andy Loris (19)
John Maxim (78)
Richard Ashby (11)
Brandie Bringhurst (22)
Kaiya Ethington (27)
Matt Leonhardt (59)
Troy Monger (71)
Ben Reynolds (26)
Hanna Carver (42)
Markie Nakken (74)
Adam Nelson (15)
JoRae Carver (47)
Chloe Bringhurst (31)
Marley Ethington (66)
Kent Nelson (1)
Josh Henderson (48)
Kate Nelson (9)
Reed Nelson (8)
Fay Maxim (37)
Kim Sheriff (53)
Jacy Nelson (13)
Cason Broadhead (36)
Steve Balli (67)
Andy Loris (19)
Richard Ashby (11)
Kaiya Ethington (27)
Ben Reynolds (26)
Hanna Carver (42)
Adam Nelson (15)
Chloe Bringhurst (31)
Josh Henderson (48)
Reed Nelson (8)
Fay Maxim (37)
Jacy Nelson (13)
Steve Balli (67)
Kaiya Ethington (27)
Hanna Carver (42)
Adam Nelson (15)
Reed Nelson (8)
Jacy Nelson (13)
Kaiya Ethington (27)
Adam Nelson (15)
Jacy Nelson (13)
Adam Nelson (15)
Adam Nelson (15)

Final

Jacy Nelson (13) L vs.
Adam Nelson (15) W 00:04

Semi-finals

Kaiya Ethington (27) L vs.
Adam Nelson (15) W 00:08

Reed Nelson (8) L vs.
Jacy Nelson (13) W 00:09

Quarter-finals

Fay Maxim (37) L vs.
Jacy Nelson (13) W 00:08

Hanna Carver (42) L vs.
Adam Nelson (15) W 00:28

Josh Henderson (48) L vs.
Reed Nelson (8) W 00:04

Steve Balli (67) L vs.
Kaiya Ethington (27) W 00:08

Round 4

Adam Nelson (15) W vs.
Chloe Bringhurst (31) L 00:06

Ben Reynolds (26) L vs.
Hanna Carver (42) W 00:04

Fay Maxim (37) W vs.
Kim Sheriff (53) L 00:10

Jacy Nelson (13) W vs.
Cason Broadhead (36) L 00:05

Kate Nelson (9) L vs.
Reed Nelson (8) W 00:22

Kent Nelson (1) L vs.
Josh Henderson (48) W 00:09

Richard Ashby (11) L vs.
Kaiya Ethington (27) W 00:06

Steve Balli (67) W vs.
Andy Loris (19) L 00:07

Round 3

Adam Nelson (15) W vs.
JoRae Carver (47) L 00:25

Andy Loris (19) W vs.
John Maxim (78) L 00:04

Avery Nelson (25) L vs.
Reed Nelson (8) W 00:11

Cason Broadhead (36) W vs.
Grace Sheriff (61) L 00:05

Chloe Bringhurst (31) W vs.
Marley Ethington (66) L 00:05

Hanna Carver (42) W vs.
Markie Nakken (74) L 00:06

Jacy Nelson (13) W vs.
April Ethington (20) L 00:28

JaNae Henderson (5) L vs.
Fay Maxim (37) W 00:06

Josh Henderson (48) W vs.
Max Reynolds (16) L 00:08

Kaiya Ethington (27) W vs.
Matt Leonhardt (59) L 00:06

Kate Nelson (9) W vs.
Danielle Ashby (24) L 00:07

Kent Nelson (1) W vs.
Chris Nelson (32) L 00:11

Richard Ashby (11) W vs.
Brandie Bringhurst (22) L 00:04

Scott Nelson (21) L vs.
Kim Sheriff (53) W 00:20

Steve Balli (67) W vs.
Emma Carver (35) L 00:13

Troy Monger (71) L vs.
Ben Reynolds (26) W 00:04

Round 2

Adam Nelson (15) W vs.
Sherry Loris (50) L 00:05

Amy Balli (17) L vs.
Josh Henderson (48) W 00:07

Andy Loris (19) W vs.
Roxy Leonhardt (83) L 00:06

Ava Dolato (23) L vs.
Hanna Carver (42) W 00:04

Avery Nelson (25) W vs.
Hope Nelson (40) L 00:05

Brickmann Ethington (29) L vs.
Cason Broadhead (36) W 00:04

Chloe Bringhurst (31) W vs.
Drexler Maxim (34) L 00:06

Dax Broadhead (33) L vs.
Chris Nelson (32) W 00:05

Emma Carver (35) W vs.
Bryce Ashby (30) L 00:05

Fay Maxim (37) W vs.
Brett Broadhead (28) L 00:11

Grace Sheriff (61) W vs.
Linda Bringhurst (4) L 00:07

Iken Ethington (43) L vs.
Brandie Bringhurst (22) W 00:11

Jacy Nelson (13) W vs.
Lyla Leonhardt (52) L 00:07

Jahmeliah Nelson (45) L vs.
April Ethington (20) W 00:05

Jake Simpson (41) L vs.
Danielle Ashby (24) W 00:05

JaNae Henderson (5) W vs.
Mike Nakken (60) L 00:04

John Maxim (78) W vs.
Lynda Nelson (14) L 00:14

JoRae Carver (47) W vs.
Zack Nelson (18) L 00:05

Kaiya Ethington (27) W vs.
Garrett Carver (38) L 00:07

Kami Nelson (49) L vs.
Max Reynolds (16) W 00:04

Kate Nelson (9) W vs.
Jason Simpson (73) L 00:09

Kent Nelson (1) W vs.
Monte Sheriff (64) L 00:21

Kim Sheriff (53) W vs.
Patrick Henderson (12) L 00:08

Lyn Nelson (3) L vs.
Steve Balli (67) W 00:04

Markie Nakken (74) W vs.
Jolene Nelson (10) L 00:11

Marley Ethington (66) W vs.
Verdene Lyon (2) L 00:07

Matt Leonhardt (59) W vs.
Julie Ashby (6) L 00:06

Mindy Henderson (39) L vs.
Ben Reynolds (26) W 00:17

Quela Leonhardt (72) L vs.
Reed Nelson (8) W 00:04

Richard Ashby (11) W vs.
Shawn Nelson (75) L 00:13

Royd Nelson (7) L vs.
Troy Monger (71) W 00:23

Scott Nelson (21) W vs.
Jack Loris (44) L 00:04

Round 1

(bye) (101) L vs.
Brett Broadhead (28) W 15:24

(bye) (103) L vs.
Ben Reynolds (26) W 15:25

(bye) (105) L vs.
Danielle Ashby (24) W 15:25

(bye) (107) L vs.
Brandie Bringhurst (22) W 15:25

(bye) (109) L vs.
April Ethington (20) W 15:24

(bye) (111) L vs.
Zack Nelson (18) W 15:24

(bye) (113) L vs.
Max Reynolds (16) W 15:24

(bye) (115) L vs.
Lynda Nelson (14) W 15:24

(bye) (117) L vs.
Patrick Henderson (12) W 15:24

(bye) (119) L vs.
Jolene Nelson (10) W 15:24

(bye) (121) L vs.
Reed Nelson (8) W 15:25

(bye) (123) L vs.
Julie Ashby (6) W 15:25

(bye) (125) L vs.
Linda Bringhurst (4) W 15:24

(bye) (127) L vs.
Verdene Lyon (2) W 15:24

(bye) (89) L vs.
Hope Nelson (40) W 15:24

(bye) (91) L vs.
Garrett Carver (38) W 15:24

(bye) (93) L vs.
Cason Broadhead (36) W 15:25

(bye) (95) L vs.
Drexler Maxim (34) W 15:24

(bye) (97) L vs.
Chris Nelson (32) W 15:24

(bye) (99) L vs.
Bryce Ashby (30) W 15:24

Adam Nelson (15) W vs.
(bye) (114) L 15:25

Amy Balli (17) W vs.
(bye) (112) L 15:25

Andy Loris (19) W vs.
(bye) (110) L 15:25

Ava Dolato (23) W vs.
(bye) (106) L 15:25

Avery Nelson (25) W vs.
(bye) (104) L 15:24

Brickmann Ethington (29) W vs.
(bye) (100) L 15:24

Bye2 (87) L vs.
Hanna Carver (42) W 00:06

Bye4 (85) L vs.
Jack Loris (44) W 00:04

Bye8 (79) L vs.
Sherry Loris (50) W 00:05

Chloe Bringhurst (31) W vs.
(bye) (98) L 15:25

Dax Broadhead (33) W vs.
(bye) (96) L 15:24

Emma Carver (35) W vs.
(bye) (94) L 15:24

Fay Maxim (37) W vs.
(bye) (92) L 15:25

Grace Sheriff (61) W vs.
Olivia Carver (68) L 00:05

Iken Ethington (43) W vs.
Bye3 (86) L 00:04

Jacy Nelson (13) W vs.
(bye) (116) L 15:25

Jahmeliah Nelson (45) W vs.
Bye (84) L 00:09

Jake Simpson (41) W vs.
Bye1 (88) L 00:05

JaNae Henderson (5) W vs.
(bye) (124) L 15:25

Jason Simpson (73) W vs.
McKenna Nelson (56) L 00:06

Jodie Simpson (57) L vs.
Quela Leonhardt (72) W 00:26

JoRae Carver (47) W vs.
Bye6 (82) L 00:04

Kaiya Ethington (27) W vs.
(bye) (102) L 15:24

Kami Nelson (49) W vs.
Bye9 (80) L 00:04

Kate Nelson (9) W vs.
(bye) (120) L 15:24

Katie Monger (51) L vs.
John Maxim (78) W 00:04

Kent Nelson (1) W vs.
(bye) (128) L 15:24

Kim Sheriff (53) W vs.
Tricia Broadhead (76) L 00:03

London Broadhead (81) L vs.
Josh Henderson (48) W 00:06

Lyn Nelson (3) W vs.
(bye) (126) L 15:24

Matt Leonhardt (59) W vs.
Paul Henderson (70) L 00:09

Mindy Henderson (39) W vs.
(bye) (90) L 15:24

Nate Bringhurst (77) L vs.
Lyla Leonhardt (52) W 00:06

Ozzie Leonhardt (69) L vs.
Mike Nakken (60) W 00:08

Richard Ashby (11) W vs.
(bye) (118) L 15:24

Riker Broadhead (55) L vs.
Markie Nakken (74) W 00:05

Roxy Leonhardt (83) W vs.
Bye5 (46) L 00:06

Royd Nelson (7) W vs.
(bye) (122) L 15:24

Scott Nelson (21) W vs.
(bye) (108) L 15:24

Shawn Nelson (75) W vs.
Drew Bringhurst (54) L 00:04

Steve Balli (67) W vs.
Mitchell Dolato (62) L 00:27

Susan Reynolds (63) L vs.
Marley Ethington (66) W 00:05

Troy Monger (71) W vs.
Mike Bringhurst (58) L 00:04

Tucker Loris (65) L vs.
Monte Sheriff (64) W 00:12

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20