Mineman Piviper 2016

Updated 6:59am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Mentally
(bye)
Stellios 3
IronBuildUHC
SamitoD 2
Lenox
(bye)
(bye)
CreeperFarts
Joko
(bye)
(bye)
Ryker
AciDicBliTzz
(bye)
(bye)
Mydoeza
Tylarzz
(bye)
(bye)
rex5828
iBearHD
(bye)
(bye)
ShutUpBrick
Chanse
(bye)
(bye)
Apexay
Shadoune
(bye)
(bye)
RobertoCein
JackD
(bye)
(bye)
ComboDombo
Solr
(bye)
(bye)
JustAHotdog
SamAGaming
(bye)
(bye)
ZMCNikolai
Fukano
(bye)
(bye)
Talkio
BlueDeww
(bye)
(bye)
RedstoneCanarias
ChippyToothy
(bye)
(bye)
SuchSpeed
FinsGraphics
(bye)
(bye)
Masant
Grape
(bye)
(bye)
ItsAustennnn
Jennaceee
(bye)
(bye)
Stimpay
Cscoop
(bye)
(bye)
Catypo
xNestorio
(bye)
(bye)
DatOwl
Dedrevill
(bye)
(bye)
CraftyLaurence
HalfDumb
(bye)
(bye)
ScopeHead
TopBandit
(bye)
(bye)
Ermac
iRush
(bye)
(bye)
Jdegoederen
ItsFocal
(bye)
(bye)
Biboy
Huahwi
(bye)
(bye)
ThisGrizzly
eliazOne
(bye)
(bye)
Ginger
Kvn
(bye)
(bye)
Etoiles
Sinkiao
(bye)
(bye)
Danteh
Reabendet
(bye)
(bye)
iBeaturscore
Slimmaster
(bye)
(bye)
PrivateFearless
Zyper
(bye)
(bye)
Chqllenged
DField 3
Debuffs
Hazza 2
(bye)
Smqcked
Mentally 3
A
SG
Stellios 2
Lenox 1
B
RandomBuildUHC
CreeperFarts 3
Joko 1
C
Debuffs
Ryker 3
AciDicBliTzz 3
D
Debuffs
Mydoeza 1
Tylarzz 3
E
FinalSG
rex5828
iBearHD 3
F
BuildUHC
ShutUpBrick 2
Chanse 2
G
RandomBuildUHC
Apexay 3
Shadoune 3
H
RandomBuildUHC
RobertoCein 1
JackD 2
I
Kohi
ComboDombo 3
Solr 3
J
SG
JustAHotdog
SamAGaming
K
IronBuildUHC
ZMCNikolai 3
Fukano 1
L
Kohi
Talkio 3
BlueDeww 3
M
Debuffs
RedstoneCanarias 2
ChippyToothy 2
N
Kohi
SuchSpeed 3
FinsGraphics 2
O
SG
Masant 3
Grape
P
RandomBuildUHC
ItsAustennnn 3
Jennaceee 1
Q
Debuffs
Stimpay 3
Cscoop 3
R
Debuffs
Catypo 1
xNestorio 1
S
IronBuildUHC
DatOwl 3
Dedrevill 2
T
Debuffs
CraftyLaurence 3
HalfDumb
U
IronBuildUHC
ScopeHead 3
TopBandit 1
V
IronBuildUHC
Ermac 3
iRush
W
Kohi
Jdegoederen 3
ItsFocal 2
X
SG
Biboy 3
Huahwi 3
Y
BuildUHC
ThisGrizzly 2
eliazOne
Z
BuildUHC
Ginger 3
Kvn 3
AA
Debuffs
Etoiles
Sinkiao
AB
RandomBuildUHC
Danteh 3
Reabendet 3
AC
SG
iBeaturscore
Slimmaster 3
AD
FinalSG
PrivateFearless 2
Zyper 3
AE
Debuffs
Chqllenged 2
DField 3
AF
IronBuildUHC
Smqcked
Mentally 3
AG
Kohi
CreeperFarts 1
Ryker
AH
Kohi
AciDicBliTzz 3
Tylarzz 2
AI
Debuffs
iBearHD 3
Apexay 3
AJ
Kohi
Shadoune 2
ComboDombo 3
AK
IronBuildUHC
Solr 2
ZMCNikolai 3
AL
FinalSG
Talkio 2
BlueDeww 2
AM
SG
SuchSpeed 3
Masant 2
AN
IronBuildUHC
ItsAustennnn 3
Stimpay 3
AO
SG
Cscoop 1
DatOwl
AP
Kohi
CraftyLaurence 3
ScopeHead 3
AQ
SG
Ermac 1
Jdegoederen 2
AR
IronBuildUHC
Biboy 3
Huahwi 1
AS
SG
Ginger 3
Kvn 2
AT
BuildUHC
Danteh 3
Reabendet 3
AU
BuildUHC
Slimmaster
Zyper 2
AV
SG
DField 3
Mentally 3
AW
FinalSG
AciDicBliTzz
iBearHD 1
AX
FinalSG
Apexay 3
ComboDombo 3
AY
Debuffs
ZMCNikolai 2
SuchSpeed 3
AZ
FinalSG
ItsAustennnn 1
Stimpay 3
BA
IronBuildUHC
CraftyLaurence 2
ScopeHead 3
BB
Debuffs
Biboy
Ginger 1
BC
Debuffs
Danteh 3
Reabendet 3
BD
RandomBuildUHC
DField 2
Mentally 3
BE
Debuffs
Apexay 2
ComboDombo 3
BF
RandomBuildUHC
SuchSpeed 1
Stimpay 1
BG
BuildUHC
ScopeHead 3
Danteh 1
BH
Kohi
Reabendet 3
Mentally 1
BI
BuildUHC
ComboDombo 3
ScopeHead 3
BJ
FinalSG
Reabendet 1
ComboDombo 3
BK
Kohi
ScopeHead 2
ComboDombo
SG
Reabendet
Reabendet 3
FinalSG
ComboDombo
Reabendet
(bye)
SamitoD
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Hazza
(bye)
SamitoD 3
AF
SG
Smqcked 1
(bye)
AE
Chqllenged
(bye)
AD
PrivateFearless
(bye)
AC
iBeaturscore
(bye)
AB
Sinkiao
(bye)
AA
Etoiles
(bye)
Z
eliazOne
(bye)
Y
ThisGrizzly
(bye)
X
ItsFocal
(bye)
W
iRush
(bye)
V
TopBandit
(bye)
U
HalfDumb
(bye)
T
Dedrevill
(bye)
S
xNestorio
(bye)
R
Catypo
(bye)
Q
Jennaceee
(bye)
P
Grape
(bye)
O
FinsGraphics
(bye)
N
ChippyToothy
(bye)
M
RedstoneCanarias
(bye)
L
Fukano
(bye)
K
SamAGaming
(bye)
J
JustAHotdog
(bye)
I
JackD
(bye)
H
RobertoCein
(bye)
G
Chanse
(bye)
F
ShutUpBrick
(bye)
E
rex5828
(bye)
D
Mydoeza
(bye)
C
Joko
(bye)
B
Lenox
Hazza 2
A
BuildUHC
Stellios 3
SamitoD 3
BuildUHC
Chqllenged
PrivateFearless 1
IronBuildUHC
iBeaturscore 3
Sinkiao 1
FinalSG
Etoiles 3
eliazOne 2
IronBuildUHC
ThisGrizzly 3
ItsFocal 1
Debuffs
iRush 3
TopBandit 3
Debuffs
HalfDumb 2
Dedrevill 1
SG
xNestorio 3
Catypo 1
FinalSG
Jennaceee 3
Grape 2
FinalSG
FinsGraphics 3
ChippyToothy 3
BuildUHC
RedstoneCanarias 1
Fukano 3
FinalSG
SamAGaming 1
JustAHotdog 3
FinalSG
JackD 2
RobertoCein 1
BuildUHC
Chanse 3
ShutUpBrick 2
IronBuildUHC
rex5828 3
Mydoeza 3
BuildUHC
Joko
Lenox 2
Kohi
Stellios 3
SamitoD
AN
Kohi
Masant 3
iBeaturscore
AM
RandomBuildUHC
BlueDeww
Etoiles 1
AL
SG
Talkio 3
ThisGrizzly 3
AK
Kohi
Solr
iRush 2
AJ
FinalSG
Shadoune 3
TopBandit 2
AI
SG
Tylarzz 3
xNestorio 3
AH
FinalSG
Ryker 2
Jennaceee 2
AG
SG
CreeperFarts 3
FinsGraphics 1
AV
RandomBuildUHC
Zyper 3
ChippyToothy 3
AU
IronBuildUHC
Slimmaster
Fukano 2
AT
RandomBuildUHC
Kvn 3
JustAHotdog 2
AS
Debuffs
Huahwi 3
Chanse 3
AR
Debuffs
Jdegoederen 2
rex5828 2
AQ
RandomBuildUHC
Ermac 3
Mydoeza 3
AP
SG
DatOwl 1
Stellios 1
AO
FinalSG
Cscoop 3
Masant 3
FinalSG
BlueDeww 1
Talkio 3
Debuffs
ThisGrizzly
Shadoune 2
IronBuildUHC
Tylarzz 3
xNestorio 2
BuildUHC
CreeperFarts 3
Zyper 1
FinalSG
ChippyToothy 3
Kvn 3
FinalSG
Huahwi 1
Chanse 3
Kohi
Ermac
Mydoeza 1
RandomBuildUHC
Cscoop 3
Masant 1
BD
BuildUHC
DField 3
Talkio 3
BC
IronBuildUHC
Ginger 1
Tylarzz 3
BB
RandomBuildUHC
Biboy 1
CreeperFarts 3
BA
FinalSG
CraftyLaurence 2
ChippyToothy 3
AZ
SG
ItsAustennnn
Kvn 2
AY
SG
ZMCNikolai 3
Chanse
AX
IronBuildUHC
iBearHD 3
Cscoop 3
AW
IronBuildUHC
AciDicBliTzz
DField 3
FinalSG
Talkio 2
Tylarzz 2
Kohi
CreeperFarts 3
ChippyToothy 2
RandomBuildUHC
ZMCNikolai 3
iBearHD
Kohi
Cscoop 3
DField 3
BF
Debuffs
SuchSpeed 1
CreeperFarts 3
BE
IronBuildUHC
Apexay 2
ZMCNikolai 3
BH
SG
Danteh
Cscoop 3
BG
FinalSG
Stimpay 1
DField 2
IronBuildUHC
CreeperFarts 3
ZMCNikolai 2
BuildUHC
Cscoop 3
CreeperFarts 2
BJ
Debuffs
Reabendet 3
Cscoop 2
BI
RandomBuildUHC
Mentally 3
Reabendet 3
IronBuildUHC
Mentally 2
Reabendet 3
BK
RandomBuildUHC
ScopeHead 2
Reabendet

1st

  Reabendet

2nd

  ComboDombo

3rd

  ScopeHead

4th

  Mentally

5th

  CreeperFarts

  Cscoop

7th

  DField

  ZMCNikolai

9th

  SuchSpeed

  Apexay

  Danteh

  Stimpay

13th

  Talkio

  Tylarzz

  ChippyToothy

  iBearHD

17th

  Masant

  Ginger

  Biboy

  CraftyLaurence

  ItsAustennnn

  Kvn

  Chanse

  AciDicBliTzz

25th

  BlueDeww

  ThisGrizzly

  Shadoune

  xNestorio

  Zyper

  Huahwi

  Ermac

  Mydoeza

33th

  SamitoD

  iBeaturscore

  Etoiles

  Solr

  iRush

  TopBandit

  Ryker

  Jennaceee

  FinsGraphics

  Slimmaster

  Fukano

  JustAHotdog

  Jdegoederen

  rex5828

  DatOwl

  Stellios

49th

  Chqllenged

  PrivateFearless

  Sinkiao

  eliazOne

  ItsFocal

  HalfDumb

  Dedrevill

  Catypo

  Grape

  RedstoneCanarias

  SamAGaming

  JackD

  RobertoCein

  ShutUpBrick

  Joko

  Lenox

65th

  Smqcked

  Hazza

Final - Match 2

Reabendet 3 W vs.
ComboDombo L FinalSG 00:46

Final

ComboDombo L vs.
Reabendet W SG 00:09

Elimination Final

Reabendet 3 W vs.
ScopeHead 2 L RandomBuildUHC 00:20

Elimination Semi-final

Reabendet 3 W vs.
Mentally 2 L IronBuildUHC 00:13

Winners Final

ComboDombo 3 W vs.
ScopeHead 2 L Kohi 00:10

Elimination 10

CreeperFarts 2 L vs.
Reabendet 3 W Debuffs 00:24

Cscoop 2 L vs.
Mentally 3 W RandomBuildUHC 00:10

Elimination 9

DField 2 L vs.
CreeperFarts 3 W IronBuildUHC 00:15

ZMCNikolai 2 L vs.
Cscoop 3 W BuildUHC 00:13

Winners Semi-finals

Mentally 1 L vs.
ComboDombo 3 W BuildUHC 00:14

ScopeHead 3 W vs.
Reabendet 1 L FinalSG 00:24

Elimination 8

CreeperFarts 3 W vs.
Apexay 2 L IronBuildUHC 00:25

Cscoop 3 W vs.
Stimpay 1 L FinalSG 00:13

DField 3 W vs.
SuchSpeed 1 L Debuffs 00:15

ZMCNikolai 3 W vs.
Danteh L SG 00:41

Elimination 7

ChippyToothy 2 L vs.
ZMCNikolai 3 W RandomBuildUHC 00:11

DField 3 W vs.
Talkio 2 L FinalSG 00:45

iBearHD L vs.
Cscoop 3 W Kohi 00:11

Tylarzz 2 L vs.
CreeperFarts 3 W Kohi 00:21

Winners 4

ComboDombo 3 W vs.
SuchSpeed 1 L RandomBuildUHC 00:15

Danteh 1 L vs.
Reabendet 3 W Kohi 00:08

Mentally 3 W vs.
Apexay 2 L Debuffs 01:00

Stimpay 1 L vs.
ScopeHead 3 W BuildUHC 00:13

Elimination 6

Chanse L vs.
iBearHD 3 W IronBuildUHC 00:36

ChippyToothy 3 W vs.
ItsAustennnn L SG 00:17

CreeperFarts 3 W vs.
CraftyLaurence 2 L FinalSG 00:51

Cscoop 3 W vs.
AciDicBliTzz L IronBuildUHC 00:26

Kvn 2 L vs.
ZMCNikolai 3 W SG 00:11

Masant 1 L vs.
DField 3 W BuildUHC 00:20

Talkio 3 W vs.
Ginger 1 L IronBuildUHC 00:16

Tylarzz 3 W vs.
Biboy 1 L RandomBuildUHC 00:58

Elimination 5

Chanse 3 W vs.
Ermac L Kohi 00:16

Kvn 3 W vs.
Huahwi 1 L FinalSG 00:19

Masant 3 W vs.
BlueDeww 1 L FinalSG 00:09

Mydoeza 1 L vs.
Cscoop 3 W RandomBuildUHC 00:27

Shadoune 2 L vs.
Tylarzz 3 W IronBuildUHC 01:38

Talkio 3 W vs.
ThisGrizzly L Debuffs 00:14

xNestorio 2 L vs.
CreeperFarts 3 W BuildUHC 00:08

Zyper 1 L vs.
ChippyToothy 3 W FinalSG 00:12

Winners 3

ComboDombo 3 W vs.
ZMCNikolai 2 L Debuffs 00:16

Ginger 1 L vs.
Danteh 3 W Debuffs 00:14

iBearHD 1 L vs.
Apexay 3 W FinalSG 00:12

Mentally 3 W vs.
AciDicBliTzz L FinalSG 00:10

Reabendet 3 W vs.
DField 2 L RandomBuildUHC 00:08

ScopeHead 3 W vs.
Biboy L Debuffs 00:13

Stimpay 3 W vs.
CraftyLaurence 2 L IronBuildUHC 00:23

SuchSpeed 3 W vs.
ItsAustennnn 1 L FinalSG 00:13

Elimination 4

Chanse 3 W vs.
Jdegoederen 2 L Debuffs 00:16

ChippyToothy 3 W vs.
Slimmaster L IronBuildUHC 00:17

Etoiles 1 L vs.
Talkio 3 W SG 00:15

FinsGraphics 1 L vs.
Zyper 3 W RandomBuildUHC 00:14

Fukano 2 L vs.
Kvn 3 W RandomBuildUHC 00:07

iBeaturscore L vs.
BlueDeww W RandomBuildUHC 00:15

iRush 2 L vs.
Shadoune 3 W FinalSG 00:35

Jennaceee 2 L vs.
CreeperFarts 3 W SG 00:14

JustAHotdog 2 L vs.
Huahwi 3 W Debuffs 00:28

Mydoeza 3 W vs.
DatOwl 1 L SG 00:23

rex5828 2 L vs.
Ermac 3 W RandomBuildUHC 00:16

SamitoD L vs.
Masant 3 W Kohi 00:11

Stellios 1 L vs.
Cscoop 3 W FinalSG 00:14

ThisGrizzly 3 W vs.
Solr L Kohi 00:14

TopBandit 2 L vs.
Tylarzz 3 W SG 00:09

xNestorio 3 W vs.
Ryker 2 L FinalSG 00:15

Elimination 3

Catypo 1 L vs.
Jennaceee 3 W FinalSG 00:15

ChippyToothy 3 W vs.
RedstoneCanarias 1 L BuildUHC 00:18

Dedrevill 1 L vs.
xNestorio 3 W SG 00:19

eliazOne 2 L vs.
ThisGrizzly 3 W IronBuildUHC 00:19

Fukano 3 W vs.
SamAGaming 1 L FinalSG 00:14

Grape 2 L vs.
FinsGraphics 3 W FinalSG 00:18

ItsFocal 1 L vs.
iRush 3 W Debuffs 00:19

JustAHotdog 3 W vs.
JackD 2 L FinalSG 00:47

Lenox 2 L vs.
Stellios 3 W Kohi 00:15

Mydoeza 3 W vs.
Joko L BuildUHC 00:11

PrivateFearless 1 L vs.
iBeaturscore 3 W IronBuildUHC 00:14

RobertoCein 1 L vs.
Chanse 3 W BuildUHC 00:19

SamitoD 3 W vs.
Chqllenged L BuildUHC 00:19

ShutUpBrick 2 L vs.
rex5828 3 W IronBuildUHC 00:10

Sinkiao 1 L vs.
Etoiles 3 W FinalSG 00:14

TopBandit 3 W vs.
HalfDumb 2 L Debuffs 00:16

Winners 2

Apexay 3 W vs.
Shadoune 2 L Kohi 00:16

BlueDeww 2 L vs.
SuchSpeed 3 W SG 00:17

ComboDombo 3 W vs.
Solr 2 L IronBuildUHC 00:24

DatOwl L vs.
CraftyLaurence 3 W Kohi 00:17

Huahwi 1 L vs.
Ginger 3 W SG 00:11

Jdegoederen 2 L vs.
Biboy 3 W IronBuildUHC 00:18

Kvn 2 L vs.
Danteh 3 W BuildUHC 00:16

Masant 2 L vs.
ItsAustennnn 3 W IronBuildUHC 01:54

Mentally 3 W vs.
CreeperFarts 1 L Kohi 00:09

Reabendet 3 W vs.
Slimmaster L BuildUHC 00:18

Ryker L vs.
AciDicBliTzz 3 W Kohi 00:19

ScopeHead 3 W vs.
Ermac 1 L SG 01:33

Stimpay 3 W vs.
Cscoop 1 L SG 00:23

Tylarzz 2 L vs.
iBearHD 3 W Debuffs 00:16

ZMCNikolai 3 W vs.
Talkio 2 L FinalSG 01:30

Zyper 2 L vs.
DField 3 W SG 00:34

Elimination 2

Hazza 2 L vs.
Stellios 3 W BuildUHC 00:21

SamitoD 3 W vs.
Smqcked 1 L SG 00:13

Winners 1

AciDicBliTzz 3 W vs.
Mydoeza 1 L Debuffs 00:12

BlueDeww 3 W vs.
RedstoneCanarias 2 L Debuffs 00:42

Chanse 2 L vs.
Apexay 3 W RandomBuildUHC 01:42

ChippyToothy 2 L vs.
SuchSpeed 3 W Kohi 00:24

Cscoop 3 W vs.
Catypo 1 L Debuffs 00:29

Dedrevill 2 L vs.
CraftyLaurence 3 W Debuffs 01:38

DField 3 W vs.
Smqcked L IronBuildUHC 00:19

eliazOne L vs.
Ginger 3 W BuildUHC 00:21

FinsGraphics 2 L vs.
Masant 3 W SG 00:34

Fukano 1 L vs.
Talkio 3 W Kohi 00:19

Grape L vs.
ItsAustennnn 3 W RandomBuildUHC 00:20

HalfDumb L vs.
ScopeHead 3 W IronBuildUHC 00:14

Huahwi 3 W vs.
ThisGrizzly 2 L BuildUHC 00:10

iBearHD 3 W vs.
ShutUpBrick 2 L BuildUHC 00:15

iRush L vs.
Jdegoederen 3 W Kohi 00:24

ItsFocal 2 L vs.
Biboy 3 W SG 00:14

JackD 2 L vs.
ComboDombo 3 W Kohi 00:13

Jennaceee 1 L vs.
Stimpay 3 W Debuffs 00:24

Joko 1 L vs.
Ryker 3 W Debuffs 00:21

Kvn 3 W vs.
Etoiles L Debuffs 00:21

Lenox 1 L vs.
CreeperFarts 3 W RandomBuildUHC 00:17

Mentally 3 W vs.
Stellios 2 L SG 00:17

Reabendet 3 W vs.
iBeaturscore L SG 00:15

SamAGaming L vs.
ZMCNikolai 3 W IronBuildUHC 00:23

Shadoune 3 W vs.
RobertoCein 1 L RandomBuildUHC 00:18

Sinkiao L vs.
Danteh 3 W RandomBuildUHC 00:55

Slimmaster 3 W vs.
PrivateFearless 2 L FinalSG 00:20

Solr 3 W vs.
JustAHotdog L SG 00:23

TopBandit 1 L vs.
Ermac 3 W IronBuildUHC 00:10

Tylarzz 3 W vs.
rex5828 L FinalSG 00:17

xNestorio 1 L vs.
DatOwl 3 W IronBuildUHC 00:11

Zyper 3 W vs.
Chqllenged 2 L Debuffs 00:20

Round 1

DField 3 W vs.
Hazza 2 L Debuffs 01:00

Stellios 3 W vs.
SamitoD 2 L IronBuildUHC 00:34

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20