Collage‼️

Updated 4:10am

None.

None.

2 Michigan (1) 103
No 2
14 AUBURN (16) 100
5 GONZAGA (9) 85
No 2
12 KENTUCKY (8) 87
ALABAMA (5) 86
No 2
10 NEVADA (12) 89
7 KANSAS (13) 93
No 5
3 TENNESSEE (4) 92
1 DUKE (3) 99
No 3
20 OKLAHOMO (14) 98
6 MI STATE (11) 85
No 3
LSU (6) 96
24 MS STATE (7) 111
No 5
4 VIRGINIA (10) 121
23 IOWA (15) 101
No 4
21 HOUSTON (2) 99
2 Michigan (1) 117
No 4
12 KENTUCKY (8) 116
10 NEVADA (12) 95
No 4
7 KANSAS (13) 105
1 DUKE (3) 109
No 4
LSU (6) 98
4 VIRGINIA (10) 96
T Areana No1
23 IOWA (15) 75
2 Michigan (1) 119
No 3
7 KANSAS (13) 118
1 DUKE (3) 109
No 2
4 VIRGINIA (10) 108
2 Michigan (1) 89
T Areana No1
1 DUKE (3) 87
2 Michigan (1)

1st

  2 Michigan (1)

2nd

  1 DUKE (3)

Final

2 Michigan (1) 89 W vs.
1 DUKE (3) 87 L T Areana No1 57:30

Semi-finals

1 DUKE (3) 109 W vs.
4 VIRGINIA (10) 108 L No 2 00:23

2 Michigan (1) 119 W vs.
7 KANSAS (13) 118 L No 3 00:11

Quarter-finals

1 DUKE (3) 109 W vs.
LSU (6) 98 L No 4 00:12

10 NEVADA (12) 95 L vs.
7 KANSAS (13) 105 W No 4 00:24

2 Michigan (1) 117 W vs.
12 KENTUCKY (8) 116 L No 4 00:03

4 VIRGINIA (10) 96 W vs.
23 IOWA (15) 75 L T Areana No1 00:10

Round 1

1 DUKE (3) 99 W vs.
20 OKLAHOMO (14) 98 L No 3 00:11

2 Michigan (1) 103 W vs.
14 AUBURN (16) 100 L No 2 00:12:46

23 IOWA (15) 101 W vs.
21 HOUSTON (2) 99 L No 4 00:26

24 MS STATE (7) 111 L vs.
4 VIRGINIA (10) 121 W No 5 00:42

5 GONZAGA (9) 85 L vs.
12 KENTUCKY (8) 87 W No 2 00:26

6 MI STATE (11) 85 L vs.
LSU (6) 96 W No 3 00:17

7 KANSAS (13) 93 W vs.
3 TENNESSEE (4) 92 L No 5 00:13

ALABAMA (5) 86 L vs.
10 NEVADA (12) 89 W No 2 44:20

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20