اصفهان

Updated 8:49am

Winners Final

علی رضا مزینی vs.
امین مزینی 00:52:33

Elimination Semi-final

ايمان نوروزى فرد vs.
محمد صدرا آهنگر زاده

Scroll to the right to view bracket. →

محمد صدرا آهنگر زاده
(bye)
عرفان نوروزى فرد
علی رضا مزینی
امین مزینی
(bye)
(bye)
ايمان نوروزى فرد
محمد صدرا آهنگر زاده
A
علی رضا مزینی
امین مزینی
B
ايمان نوروزى فرد
علی رضا مزینی
C
امین مزینی
(bye)
عرفان نوروزى فرد
(bye)
(bye)
عرفان نوروزى فرد
B
ايمان نوروزى فرد
(bye)
A
محمد صدرا آهنگر زاده
ايمان نوروزى فرد
محمد صدرا آهنگر زاده
C

5th

  عرفان نوروزى فرد

Elimination 2

عرفان نوروزى فرد L vs.
ايمان نوروزى فرد W 00:05

Winners Semi-finals

محمد صدرا آهنگر زاده L vs.
علی رضا مزینی W 00:05

امین مزینی W vs.
ايمان نوروزى فرد L 43:42

Round 1

عرفان نوروزى فرد L vs.
علی رضا مزینی W 00:03

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20