Arrow Monday 7-12-21

Updated 11:02am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Melissa P
(bye)
Howard Pitman
Jacob
Tony Moya
(bye)
(bye)
William Peavey
Claude
(bye)
(bye)
Tammy Simmons
Jeff Turney
(bye)
(bye)
Dinton Simmons
Josh Richert
(bye)
(bye)
Kenny Nesbit
Bobcat
(bye)
(bye)
Russell Smith
Brian Callicott
(bye)
(bye)
Cory Griffin
Charlie Garrett
(bye)
(bye)
Jeff G
Johnny Hurt
(bye)
(bye)
Scott O'Nish
Justin
(bye)
(bye)
Carl Garrett
Leigh Collins
(bye)
(bye)
Chad Pritchett
Adam Henn
(bye)
(bye)
Tiffani Reynolds
Thomas Dunn
(bye)
(bye)
Bobby S
Jeff Boarman
(bye)
(bye)
Logan Hurt
Kenny Sanders
(bye)
(bye)
Cody Cook
Eddie Garrett
Owen Ludlow
(bye)
Bradley Latham
Melissa P
A
Howard Pitman
Tony Moya
B
William Peavey
Claude
C
Tammy Simmons
Jeff Turney
D
Dinton Simmons
Josh Richert
E
Table 7
Kenny Nesbit
Bobcat
F
Russell Smith
Brian Callicott
G
Cory Griffin
Charlie Garrett
H
Table 7
Jeff G
Johnny Hurt
I
Scott O'Nish
Justin
J
Carl Garrett
Leigh Collins
K
Table 7
Chad Pritchett
Adam Henn
L
Table 7
Tiffani Reynolds
Thomas Dunn
M
Bobby S
Jeff Boarman
N
Logan Hurt
Kenny Sanders
O
Cody Cook
Owen Ludlow
P
Bradley Latham
Howard Pitman
Q
Tony Moya
Claude
R
Jeff Turney
Josh Richert
S
Table 7
Russell Smith
Brian Callicott
T
Charlie Garrett
Johnny Hurt
U
Carl Garrett
Chad Pritchett
V
Adam Henn
Bobby S
W
Jeff Boarman
Kenny Sanders
X
Bradley Latham
Tony Moya
Y
Claude
Russell Smith
Z
Brian Callicott
Johnny Hurt
AA
Chad Pritchett
Bobby S
AB
Bradley Latham
Tony Moya
AC
Table 7
Brian Callicott
Chad Pritchett
AD
Bobby S
Brian Callicott
AE
Table 7
Bobby S
Bobby S
Table 7
Tony Moya
Tony Moya
Table 7
Bobby S
Tony Moya
(bye)
Jacob
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Eddie Garrett
(bye)
Jacob
P
Owen Ludlow
(bye)
O
Cody Cook
(bye)
N
Logan Hurt
(bye)
M
Thomas Dunn
(bye)
L
Tiffani Reynolds
(bye)
K
Leigh Collins
(bye)
J
Justin
(bye)
I
Scott O'Nish
(bye)
H
Jeff G
(bye)
G
Cory Griffin
(bye)
F
Bobcat
(bye)
E
Kenny Nesbit
(bye)
D
Dinton Simmons
(bye)
C
Tammy Simmons
(bye)
B
William Peavey
Eddie Garrett
A
Melissa P
Jacob
Cody Cook
Logan Hurt
Thomas Dunn
Tiffani Reynolds
Leigh Collins
Justin
Scott O'Nish
Jeff G
Cory Griffin
Bobcat
Kenny Nesbit
Dinton Simmons
Tammy Simmons
William Peavey
Eddie Garrett
Jacob
T
Charlie Garrett
Logan Hurt
S
Josh Richert
Leigh Collins
R
Table 7
Jeff Turney
Justin
Q
Howard Pitman
Cory Griffin
X
Kenny Sanders
Kenny Nesbit
W
Jeff Boarman
Dinton Simmons
V
Adam Henn
Eddie Garrett
U
Carl Garrett
Charlie Garrett
Josh Richert
Jeff Turney
Howard Pitman
Kenny Sanders
Kenny Nesbit
Adam Henn
Carl Garrett
Charlie Garrett
AB
Bradley Latham
Howard Pitman
AA
Johnny Hurt
Kenny Sanders
Z
Russell Smith
Carl Garrett
Y
Table 7
Claude
Charlie Garrett
Howard Pitman
Russell Smith
Table 7
Claude
Charlie Garrett
AC
Table 7
Tony Moya
Claude
AD
Table 7
Chad Pritchett
Tony Moya
Table 7
Claude
Tony Moya
AE
Table 7
Brian Callicott
Tony Moya

1st

  Tony Moya

2nd

  Bobby S

3rd

  Brian Callicott

4th

  Claude

5th

  Charlie Garrett

  Chad Pritchett

7th

  Howard Pitman

  Russell Smith

9th

  Bradley Latham

  Johnny Hurt

  Kenny Sanders

  Carl Garrett

13th

  Josh Richert

  Jeff Turney

  Kenny Nesbit

  Adam Henn

17th

  Jacob

  Logan Hurt

  Leigh Collins

  Justin

  Cory Griffin

  Jeff Boarman

  Dinton Simmons

  Eddie Garrett

25th

  Cody Cook

  Thomas Dunn

  Tiffani Reynolds

  Scott O'Nish

  Jeff G

  Bobcat

  Tammy Simmons

  William Peavey

33th

  Owen Ludlow

  Melissa P

Final - Match 2

Tony Moya W vs.
Bobby S L Table 7 04:20

Final

Bobby S L vs.
Tony Moya W Table 7 04:28

Elimination Final

Tony Moya W vs.
Brian Callicott L Table 7 06:22

Elimination Semi-final

Tony Moya W vs.
Claude L Table 7 06:15

Winners Final

Brian Callicott L vs.
Bobby S W Table 7 08:35

Elimination 8

Charlie Garrett L vs.
Tony Moya W Table 7 08:01

Claude W vs.
Chad Pritchett L Table 7 07:33

Elimination 7

Charlie Garrett W vs.
Howard Pitman L 09:56

Russell Smith L vs.
Claude W Table 7 10:27

Winners Semi-finals

Chad Pritchett L vs.
Bobby S W 10:02

Tony Moya L vs.
Brian Callicott W Table 7 17:00

Elimination 6

Carl Garrett L vs.
Claude W Table 7 09:40

Charlie Garrett W vs.
Bradley Latham L 11:15

Howard Pitman W vs.
Johnny Hurt L 11:20

Kenny Sanders L vs.
Russell Smith W 08:14

Elimination 5

Adam Henn L vs.
Carl Garrett W 13:23

Charlie Garrett W vs.
Josh Richert L 08:16

Jeff Turney L vs.
Howard Pitman W 15:24

Kenny Sanders W vs.
Kenny Nesbit L 10:43

Winners 3

Bobby S W vs.
Bradley Latham L 09:34

Johnny Hurt L vs.
Chad Pritchett W 07:34

Russell Smith L vs.
Brian Callicott W 07:04

Tony Moya W vs.
Claude L 06:03

Elimination 4

Cory Griffin L vs.
Kenny Sanders W 08:12

Dinton Simmons L vs.
Adam Henn W 09:30

Eddie Garrett L vs.
Carl Garrett W 08:43

Jacob L vs.
Charlie Garrett W 11:56

Justin L vs.
Howard Pitman W 14:19

Kenny Nesbit W vs.
Jeff Boarman L 17:39

Leigh Collins L vs.
Jeff Turney W Table 7 15:28

Logan Hurt L vs.
Josh Richert W 07:22

Elimination 3

Bobcat L vs.
Kenny Nesbit W 15:42

Dinton Simmons W vs.
Tammy Simmons L 12:08

Jacob W vs.
Cody Cook L 13:14

Jeff G L vs.
Cory Griffin W 08:06

Justin W vs.
Scott O'Nish L 09:56

Logan Hurt W vs.
Thomas Dunn L 07:38

Tiffani Reynolds L vs.
Leigh Collins W 19:42

William Peavey L vs.
Eddie Garrett W 11:09

Winners 2

Bobby S W vs.
Jeff Boarman L 10:33

Brian Callicott W vs.
Charlie Garrett L 10:20

Chad Pritchett W vs.
Adam Henn L 16:29

Claude W vs.
Jeff Turney L 13:28

Howard Pitman L vs.
Tony Moya W 11:27

Johnny Hurt W vs.
Carl Garrett L 09:39

Josh Richert L vs.
Russell Smith W Table 7 29:35

Kenny Sanders L vs.
Bradley Latham W 16:21

Elimination 2

Eddie Garrett W vs.
Melissa P L 32:47

Jacob W vs.
Owen Ludlow L 15:20

Winners 1

Adam Henn W vs.
Tiffani Reynolds L Table 7 09:31

Bobcat L vs.
Russell Smith W 06:48

Brian Callicott W vs.
Cory Griffin L 07:22

Charlie Garrett W vs.
Jeff G L Table 7 09:46

Claude W vs.
Tammy Simmons L 12:27

Jeff Boarman W vs.
Logan Hurt L 10:21

Jeff Turney W vs.
Dinton Simmons L 12:20

Johnny Hurt W vs.
Scott O'Nish L 08:30

Josh Richert W vs.
Kenny Nesbit L Table 7 18:32

Justin L vs.
Carl Garrett W 08:20

Kenny Sanders W vs.
Cody Cook L 10:35

Leigh Collins L vs.
Chad Pritchett W Table 7 10:41

Melissa P L vs.
Howard Pitman W 14:43

Owen Ludlow L vs.
Bradley Latham W 15:22

Thomas Dunn L vs.
Bobby S W 10:37

Tony Moya W vs.
William Peavey L 13:02

Round 1

Eddie Garrett L vs.
Owen Ludlow W 11:52

Howard Pitman W vs.
Jacob L 13:13

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20