ACO VA Beach Major Womens

Updated 8:03am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Christine Papcke (1)
(bye) (64)
Laura Sisson (33)
8
Paula Stevens (32)
Valerie Dodge (17)
(bye) (48)
(bye) (49)
Christy Blackwell (16)
Courtney Whitlock (9)
(bye) (56)
(bye) (41)
Donna Bowling (24)
Lisa Smith (25)
(bye) (40)
(bye) (57)
Tammy Williams (8)
Samantha Finley (5)
(bye) (60)
(bye) (37)
Hazel Muse (28)
Kim Yarbrough (21)
(bye) (44)
(bye) (53)
Linda Everett (12)
Kat Kennedy (13)
(bye) (52)
(bye) (45)
Stephanie Morgan (20)
Donna Keefer (29)
(bye) (36)
(bye) (61)
Sara Davis (4)
Dawn Kennedy (3)
(bye) (62)
(bye) (35)
Kelly Crook (30)
Ellen Zimmerman (19)
(bye) (46)
(bye) (51)
Patty Dwyer (14)
Eddy Blackwell (11)
(bye) (54)
(bye) (43)
Sharon Jones (22)
Rachael McCabe (27)
(bye) (38)
(bye) (59)
Susan Finley (6)
Lyndsee Mabe (7)
(bye) (58)
(bye) (39)
Glory Cornelius (26)
Kamile Buckley (23)
(bye) (42)
(bye) (55)
Lisa Almarez (10)
Bethanie Paliughi (15)
(bye) (50)
(bye) (47)
Kathy Uransky (18)
Ginger Marshall (31)
1
Diane Lander (34)
(bye) (63)
Rosie Breen (2)
Christine Papcke (1)
A
3
Laura Sisson (33)
Valerie Dodge (17)
B
Christy Blackwell (16)
Courtney Whitlock (9)
C
4
Donna Bowling (24)
Lisa Smith (25)
D
Tammy Williams (8)
Samantha Finley (5)
E
3
Hazel Muse (28)
Kim Yarbrough (21)
F
10
Linda Everett (12)
Kat Kennedy (13)
G
Stephanie Morgan (20)
Donna Keefer (29)
H
6
Sara Davis (4)
Dawn Kennedy (3)
I
9
Kelly Crook (30)
Ellen Zimmerman (19)
J
Patty Dwyer (14)
Eddy Blackwell (11)
K
2
Sharon Jones (22)
Rachael McCabe (27)
L
7
Susan Finley (6)
Lyndsee Mabe (7)
M
Glory Cornelius (26)
Kamile Buckley (23)
N
11
Lisa Almarez (10)
Bethanie Paliughi (15)
O
5
Kathy Uransky (18)
Ginger Marshall (31)
P
7
Rosie Breen (2)
Christine Papcke (1)
Q
6
Christy Blackwell (16)
Courtney Whitlock (9)
R
Tammy Williams (8)
Samantha Finley (5)
S
9
Linda Everett (12)
Stephanie Morgan (20)
T
6
Sara Davis (4)
Dawn Kennedy (3)
U
Patty Dwyer (14)
Eddy Blackwell (11)
V
8
Susan Finley (6)
Lyndsee Mabe (7)
W
4
Lisa Almarez (10)
Bethanie Paliughi (15)
X
11
Rosie Breen (2)
Christine Papcke (1)
Y
1
Courtney Whitlock (9)
Samantha Finley (5)
Z
9
Stephanie Morgan (20)
Patty Dwyer (14)
AA
2
Susan Finley (6)
Lyndsee Mabe (7)
AB
6
Rosie Breen (2)
Christine Papcke (1)
AC
1
Stephanie Morgan (20)
Susan Finley (6)
AD
6
Rosie Breen (2)
Christine Papcke (1)
AE
1
Rosie Breen (2)
Christine Papcke (1)
36
Rosie Breen (2)
Christine Papcke (1)
(bye) (64)
Paula Stevens (32)
(bye) (48)
(bye) (49)
(bye) (56)
(bye) (41)
(bye) (40)
(bye) (57)
(bye) (60)
(bye) (37)
(bye) (44)
(bye) (53)
(bye) (52)
(bye) (45)
(bye) (36)
(bye) (61)
(bye) (62)
(bye) (35)
(bye) (46)
(bye) (51)
(bye) (54)
(bye) (43)
(bye) (38)
(bye) (59)
(bye) (58)
(bye) (39)
(bye) (42)
(bye) (55)
(bye) (50)
(bye) (47)
Diane Lander (34)
(bye) (63)
Paula Stevens (32)
P
4
Ginger Marshall (31)
(bye) (49)
O
Kathy Uransky (18)
(bye) (41)
N
Kamile Buckley (23)
(bye) (57)
M
Glory Cornelius (26)
(bye) (37)
L
Rachael McCabe (27)
(bye) (53)
K
Sharon Jones (22)
(bye) (45)
J
Ellen Zimmerman (19)
(bye) (61)
I
Kelly Crook (30)
(bye) (35)
H
Donna Keefer (29)
(bye) (51)
G
Kat Kennedy (13)
(bye) (43)
F
Kim Yarbrough (21)
(bye) (59)
E
Hazel Muse (28)
(bye) (39)
D
Lisa Smith (25)
(bye) (55)
C
Donna Bowling (24)
(bye) (47)
B
Valerie Dodge (17)
Diane Lander (34)
A
7
Laura Sisson (33)
Ginger Marshall (31)
4
Kathy Uransky (18)
Kamile Buckley (23)
5
Glory Cornelius (26)
Rachael McCabe (27)
10
Sharon Jones (22)
Ellen Zimmerman (19)
Kelly Crook (30)
Donna Keefer (29)
1
Kat Kennedy (13)
Kim Yarbrough (21)
Hazel Muse (28)
Lisa Smith (25)
Donna Bowling (24)
Valerie Dodge (17)
8
Diane Lander (34)
Ginger Marshall (31)
T
4
Sara Davis (4)
Kamile Buckley (23)
S
1
Linda Everett (12)
Rachael McCabe (27)
R
10
Tammy Williams (8)
Kelly Crook (30)
Q
5
Christy Blackwell (16)
Kat Kennedy (13)
X
9
Bethanie Paliughi (15)
Hazel Muse (28)
W
2
Lisa Almarez (10)
Lisa Smith (25)
V
3
Eddy Blackwell (11)
Valerie Dodge (17)
U
2
Dawn Kennedy (3)
Sara Davis (4)
4
Linda Everett (12)
Tammy Williams (8)
5
Kelly Crook (30)
Bethanie Paliughi (15)
3
Lisa Almarez (10)
Eddy Blackwell (11)
2
Dawn Kennedy (3)
Sara Davis (4)
AB
2
Lyndsee Mabe (7)
Tammy Williams (8)
AA
5
Patty Dwyer (14)
Lisa Almarez (10)
Z
3
Samantha Finley (5)
Dawn Kennedy (3)
Y
2
Courtney Whitlock (9)
Lyndsee Mabe (7)
3
Tammy Williams (8)
Lisa Almarez (10)
4
Dawn Kennedy (3)
Lyndsee Mabe (7)
AC
1
Stephanie Morgan (20)
Dawn Kennedy (3)
AD
2
Susan Finley (6)
Lyndsee Mabe (7)
1
Dawn Kennedy (3)
Dawn Kennedy (3)
AE
36
Rosie Breen (2)
Rosie Breen (2)

1st

  Christine Papcke (1)

2nd

  Rosie Breen (2)

3rd

  Dawn Kennedy (3)

4th

  Lyndsee Mabe (7)

5th

  Stephanie Morgan (20)

  Susan Finley (6)

7th

  Tammy Williams (8)

  Lisa Almarez (10)

9th

  Sara Davis (4)

  Patty Dwyer (14)

  Samantha Finley (5)

  Courtney Whitlock (9)

13th

  Linda Everett (12)

  Kelly Crook (30)

  Bethanie Paliughi (15)

  Eddy Blackwell (11)

17th

  Ginger Marshall (31)

  Kamile Buckley (23)

  Rachael McCabe (27)

  Christy Blackwell (16)

  Kat Kennedy (13)

  Hazel Muse (28)

  Lisa Smith (25)

  Valerie Dodge (17)

25th

  Kathy Uransky (18)

  Glory Cornelius (26)

  Sharon Jones (22)

  Ellen Zimmerman (19)

  Donna Keefer (29)

  Kim Yarbrough (21)

  Donna Bowling (24)

  Diane Lander (34)

33th

  Paula Stevens (32)

  (bye) (49)

  (bye) (41)

  (bye) (57)

  (bye) (37)

  (bye) (53)

  (bye) (45)

  (bye) (61)

  (bye) (35)

  (bye) (51)

  (bye) (43)

  (bye) (59)

  (bye) (39)

  (bye) (55)

  (bye) (47)

  Laura Sisson (33)

49th

  (bye) (64)

  (bye) (48)

  (bye) (56)

  (bye) (40)

  (bye) (60)

  (bye) (44)

  (bye) (52)

  (bye) (36)

  (bye) (62)

  (bye) (46)

  (bye) (54)

  (bye) (38)

  (bye) (58)

  (bye) (42)

  (bye) (50)

  (bye) (63)

Final

Christine Papcke (1) W vs.
Rosie Breen (2) L 36 00:05

Elimination Final

Dawn Kennedy (3) L vs.
Rosie Breen (2) W 36 24:51

Elimination Semi-final

Lyndsee Mabe (7) L vs.
Dawn Kennedy (3) W 1 20:20

Winners Final

Christine Papcke (1) W vs.
Rosie Breen (2) L 1 22:42

Elimination 8

Dawn Kennedy (3) W vs.
Susan Finley (6) L 2 25:03

Lyndsee Mabe (7) W vs.
Stephanie Morgan (20) L 1 17:07

Elimination 7

Lisa Almarez (10) L vs.
Dawn Kennedy (3) W 4 12:12

Lyndsee Mabe (7) W vs.
Tammy Williams (8) L 3 14:16

Winners Semi-finals

Christine Papcke (1) W vs.
Stephanie Morgan (20) L 1 21:01

Susan Finley (6) L vs.
Rosie Breen (2) W 6 21:21

Elimination 6

Dawn Kennedy (3) W vs.
Courtney Whitlock (9) L 2 08:27

Lisa Almarez (10) W vs.
Samantha Finley (5) L 3 13:21

Sara Davis (4) L vs.
Lyndsee Mabe (7) W 2 16:51

Tammy Williams (8) W vs.
Patty Dwyer (14) L 5 19:40

Elimination 5

Bethanie Paliughi (15) L vs.
Lisa Almarez (10) W 3 25:31

Eddy Blackwell (11) L vs.
Dawn Kennedy (3) W 2 15:46

Sara Davis (4) W vs.
Linda Everett (12) L 4 13:55

Tammy Williams (8) W vs.
Kelly Crook (30) L 5 15:48

Winners 3

Christine Papcke (1) W vs.
Courtney Whitlock (9) L 1 14:33

Lyndsee Mabe (7) L vs.
Rosie Breen (2) W 6 16:15

Patty Dwyer (14) L vs.
Susan Finley (6) W 2 14:18

Samantha Finley (5) L vs.
Stephanie Morgan (20) W 9 15:07

Elimination 4

Ginger Marshall (31) L vs.
Sara Davis (4) W 4 15:07

Hazel Muse (28) L vs.
Lisa Almarez (10) W 2 16:55

Kamile Buckley (23) L vs.
Linda Everett (12) W 1 15:37

Kat Kennedy (13) L vs.
Bethanie Paliughi (15) W 9 24:11

Kelly Crook (30) W vs.
Christy Blackwell (16) L 5 21:30

Lisa Smith (25) L vs.
Eddy Blackwell (11) W 3 17:26

Rachael McCabe (27) L vs.
Tammy Williams (8) W 10 18:13

Valerie Dodge (17) L vs.
Dawn Kennedy (3) W 2 11:02

Elimination 3

Donna Keefer (29) L vs.
Kat Kennedy (13) W 1 12:14

Ellen Zimmerman (19) L vs.
Kelly Crook (30) W 18:26

Ginger Marshall (31) W vs.
Kathy Uransky (18) L 4 19:53

Kamile Buckley (23) W vs.
Glory Cornelius (26) L 5 11:45

Kim Yarbrough (21) L vs.
Hazel Muse (28) W 12:00

Lisa Smith (25) W vs.
Donna Bowling (24) L 11:39

Rachael McCabe (27) W vs.
Sharon Jones (22) L 10 29:42

Valerie Dodge (17) W vs.
Diane Lander (34) L 8 19:10

Winners 2

Bethanie Paliughi (15) L vs.
Rosie Breen (2) W 11 17:05

Christine Papcke (1) W vs.
Christy Blackwell (16) L 6 12:49

Courtney Whitlock (9) W vs.
Tammy Williams (8) L 14:51

Dawn Kennedy (3) L vs.
Patty Dwyer (14) W 21:51

Eddy Blackwell (11) L vs.
Susan Finley (6) W 8 16:33

Lyndsee Mabe (7) W vs.
Lisa Almarez (10) L 4 12:25

Samantha Finley (5) W vs.
Linda Everett (12) L 9 12:12

Stephanie Morgan (20) W vs.
Sara Davis (4) L 6 13:23

Elimination 2

(bye) (35) L vs.
Donna Keefer (29) W 08:51

(bye) (37) L vs.
Rachael McCabe (27) W 07:16

(bye) (39) L vs.
Lisa Smith (25) W 19:38

(bye) (41) L vs.
Kamile Buckley (23) W 11:22

(bye) (43) L vs.
Kim Yarbrough (21) W 08:03

(bye) (45) L vs.
Ellen Zimmerman (19) W 23:59

(bye) (47) L vs.
Valerie Dodge (17) W 18:30

(bye) (49) L vs.
Kathy Uransky (18) W 11:33

(bye) (51) L vs.
Kat Kennedy (13) W 13:39

(bye) (53) L vs.
Sharon Jones (22) W 26:00

(bye) (55) L vs.
Donna Bowling (24) W 06:47

(bye) (57) L vs.
Glory Cornelius (26) W 11:03

(bye) (59) L vs.
Hazel Muse (28) W 13:50

(bye) (61) L vs.
Kelly Crook (30) W 10:54

Diane Lander (34) W vs.
Laura Sisson (33) L 7 17:17

Paula Stevens (32) L vs.
Ginger Marshall (31) W 4 26:55

Elimination 1

(bye) (36) L vs.
(bye) (61) W 54:37

(bye) (38) L vs.
(bye) (59) W 54:37

(bye) (40) L vs.
(bye) (57) W 54:37

(bye) (42) L vs.
(bye) (55) W 54:37

(bye) (44) L vs.
(bye) (53) W 54:37

(bye) (46) L vs.
(bye) (51) W 54:37

(bye) (48) L vs.
(bye) (49) W 54:37

(bye) (50) L vs.
(bye) (47) W 54:37

(bye) (52) L vs.
(bye) (45) W 54:37

(bye) (54) L vs.
(bye) (43) W 54:37

(bye) (56) L vs.
(bye) (41) W 54:37

(bye) (58) L vs.
(bye) (39) W 54:37

(bye) (60) L vs.
(bye) (37) W 54:37

(bye) (62) L vs.
(bye) (35) W 54:37

(bye) (64) L vs.
Paula Stevens (32) W 18:08

Diane Lander (34) W vs.
(bye) (63) L 14:18

Winners 1

Bethanie Paliughi (15) W vs.
Kathy Uransky (18) L 5 13:04

Christine Papcke (1) W vs.
Laura Sisson (33) L 3 14:22

Courtney Whitlock (9) W vs.
Donna Bowling (24) L 4 09:12

Dawn Kennedy (3) W vs.
Kelly Crook (30) L 9 13:09

Donna Keefer (29) L vs.
Sara Davis (4) W 6 10:46

Eddy Blackwell (11) W vs.
Sharon Jones (22) L 2 26:44

Ellen Zimmerman (19) L vs.
Patty Dwyer (14) W 24:23

Ginger Marshall (31) L vs.
Rosie Breen (2) W 7 18:01

Kamile Buckley (23) L vs.
Lisa Almarez (10) W 11 11:56

Kat Kennedy (13) L vs.
Stephanie Morgan (20) W 14:35

Kim Yarbrough (21) L vs.
Linda Everett (12) W 10 08:14

Lisa Smith (25) L vs.
Tammy Williams (8) W 21:44

Lyndsee Mabe (7) W vs.
Glory Cornelius (26) L 11:04

Rachael McCabe (27) L vs.
Susan Finley (6) W 7 08:35

Samantha Finley (5) W vs.
Hazel Muse (28) L 3 15:34

Valerie Dodge (17) L vs.
Christy Blackwell (16) W 19:37

Round 1

(bye) (35) L vs.
Kelly Crook (30) W 54:37

(bye) (37) L vs.
Hazel Muse (28) W 54:36

(bye) (39) L vs.
Glory Cornelius (26) W 54:36

(bye) (41) L vs.
Donna Bowling (24) W 54:37

(bye) (43) L vs.
Sharon Jones (22) W 54:36

(bye) (45) L vs.
Stephanie Morgan (20) W 54:36

(bye) (47) L vs.
Kathy Uransky (18) W 54:36

(bye) (49) L vs.
Christy Blackwell (16) W 54:37

(bye) (51) L vs.
Patty Dwyer (14) W 54:36

(bye) (53) L vs.
Linda Everett (12) W 54:37

(bye) (55) L vs.
Lisa Almarez (10) W 54:36

(bye) (57) L vs.
Tammy Williams (8) W 54:37

(bye) (59) L vs.
Susan Finley (6) W 54:36

(bye) (61) L vs.
Sara Davis (4) W 54:36

(bye) (63) L vs.
Rosie Breen (2) W 54:37

Bethanie Paliughi (15) W vs.
(bye) (50) L 54:37

Christine Papcke (1) W vs.
(bye) (64) L 54:37

Courtney Whitlock (9) W vs.
(bye) (56) L 54:36

Dawn Kennedy (3) W vs.
(bye) (62) L 54:37

Donna Keefer (29) W vs.
(bye) (36) L 54:37

Eddy Blackwell (11) W vs.
(bye) (54) L 54:36

Ellen Zimmerman (19) W vs.
(bye) (46) L 54:36

Ginger Marshall (31) W vs.
Diane Lander (34) L 1 16:54

Kamile Buckley (23) W vs.
(bye) (42) L 54:37

Kat Kennedy (13) W vs.
(bye) (52) L 54:36

Kim Yarbrough (21) W vs.
(bye) (44) L 54:36

Laura Sisson (33) W vs.
Paula Stevens (32) L 8 20:56

Lisa Smith (25) W vs.
(bye) (40) L 54:36

Lyndsee Mabe (7) W vs.
(bye) (58) L 54:37

Rachael McCabe (27) W vs.
(bye) (38) L 54:36

Samantha Finley (5) W vs.
(bye) (60) L 54:36

Valerie Dodge (17) W vs.
(bye) (48) L 54:37

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20