Albany Scottish Doubles

Updated 8:56pm

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

U
(bye)
B
Center
Joe
R
(bye)
(bye)
Hkkk
S
(bye)
Unvg
Dam Near 1
Vcc
Kody 1
Dam Near 2
K 2
(bye)
Cvv
Hjjj
(bye)
Gdfv
Clayts
Cv
Ken
(bye)
(bye)
Ccv
Me
(bye)
(bye)
Cvb
Vcvc
Dam Near 2
Vb
(bye)
D
U
A
Clayts
B
R
B
Clayts
Hkkk
S
C
Dam Near 2
Unvg
Kody
D
Center
Cvv
Hjjj
E
Dam Near 2
Gdfv
Ken
F
Dam Near 2
Ccv
Me
G
Dam Near 1
Cvb
Vcvc
H
Center
D
U
I
Center
R
S
J
Dam Near 2
Kody
Hjjj
K
Clayts
Ken
Me
L
Dam Near 1
Vcvc
R
M
Dam Near 1
Kody
Ken
N
Center
Me
Kody
O
Dam Near 1
Ken
Ken
Clayts
Kody
Kody
Center
Ken
Ken
(bye)
Joe
(bye)
(bye)
(bye)
Vcc
K
(bye)
(bye)
Cv
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Vb
(bye)
Joe
H
Clayts
D
(bye)
G
Cvb
Vcc
F
Clayts
Ccv
K
E
Dam Near 1
Gdfv
Cv
D
Dam Near 1
Cvv
(bye)
C
Unvg
(bye)
B
Hkkk
Vb
A
Center
B
Joe
Dam Near 2
Cvb
Ccv
Center
Gdfv
Cv
Center
Unvg
Hkkk
Dam Near 1
B
Cvb
J
Clayts
S
Gdfv
I
Dam Near 1
U
Unvg
L
Dam Near 2
Vcvc
B
K
Dam Near 1
Hjjj
S
Center
U
Unvg
Clayts
Hjjj
U
N
Clayts
Me
Hjjj
M
Dam Near 2
R
Me
Dam Near 2
R
R
O
Clayts
Kody
Kody

1st

  Ken

2nd

  Kody

3rd

  R

4th

  Me

5th

  U

  Hjjj

7th

  S

  Unvg

9th

  Cvb

  Gdfv

  Vcvc

  B

13th

  Joe

  Ccv

  Cv

  Hkkk

17th

  D

  Vcc

  K

  Cvv

  Vb

Final - Match 2

Kody L vs.
Ken W Center 00:04

Final

Ken L vs.
Kody W Clayts 00:06

Elimination Final

R L vs.
Kody W Clayts 00:04

Elimination Semi-final

Me L vs.
R W Dam Near 2 00:11

Winners Final

Kody L vs.
Ken W Dam Near 1 00:04

Elimination 6

Hjjj L vs.
R W Dam Near 2 00:13

U L vs.
Me W Clayts 00:08

Elimination 5

S L vs.
U W Center 00:21

Unvg L vs.
Hjjj W Clayts 00:16

Winners Semi-finals

Ken W vs.
Me L Center 00:37

R L vs.
Kody W Dam Near 1 00:10

Elimination 4

B L vs.
Hjjj W Dam Near 1 00:12

Cvb L vs.
S W Clayts 01:00

Gdfv L vs.
U W Dam Near 1 00:42

Unvg W vs.
Vcvc L Dam Near 2 00:55

Elimination 3

Ccv L vs.
Gdfv W Center 00:21

Cv L vs.
Unvg W Center 00:22

Hkkk L vs.
B W Dam Near 1 00:23

Joe L vs.
Cvb W Dam Near 2 00:10

Winners 2

Hjjj L vs.
Ken W Clayts 00:16

Me W vs.
Vcvc L Dam Near 1 00:22

S L vs.
Kody W Dam Near 2 00:25

U L vs.
R W Center 00:21

Elimination 2

Cv W vs.
Cvv L Dam Near 1 00:07

Joe W vs.
D L Clayts 00:08

K L vs.
Gdfv W Dam Near 1 00:09

Vb L vs.
B W Center 00:07

Vcc L vs.
Ccv W Clayts 00:21

Winners 1

Hjjj W vs.
Gdfv L Dam Near 2 05:23

Ken W vs.
Ccv L Dam Near 2 00:11

Kody W vs.
Cvv L Center 05:17

Me W vs.
Cvb L Dam Near 1 05:11

R W vs.
Hkkk L Clayts 05:05

S W vs.
Unvg L Dam Near 2 00:08

U W vs.
B L Clayts 00:09

Vcvc W vs.
D L Center 00:04

Round 1

B W vs.
Joe L Center 02:03

Gdfv W vs.
Cv L Clayts 01:51

Kody 1 W vs.
K 2 L Dam Near 2 00:26

Unvg W vs.
Vcc L Dam Near 1 01:09

Vcvc W vs.
Vb L Dam Near 2 00:45

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20