ARC 9 Ball Saturday Night

Updated 9:29am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Malinda
(bye)
Ryan
Rick
Yirdo
(bye)
(bye)
Cheryl
Tony F
(bye)
(bye)
Cristobal
Sandra
(bye)
(bye)
Miatch
Kitty Kat
(bye)
Johnny A
Mars
Tony K
(bye)
(bye)
Enrique
Smokey
(bye)
(bye)
Stacy L
Leo Y
Tom R
(bye)
James J
China
(bye)
Michelle
6 Sub Live Stream
Meglino
Ant
(bye)
(bye)
Gary
Tracey
(bye)
(bye)
Fredo
Conner
JD
(bye)
Ed
Cheryl A
(bye)
Jay
George
OB
(bye)
(bye)
Bryan
Tito
(bye)
(bye)
Charles O
Elias
5 Main Live Stream Table
Lee
(bye)
Eyal
Malinda
A
Ryan
Yirdo
B
7
Cheryl
Tony F
C
Cristobal
Sandra
D
7
Miatch
Kitty Kat
E
Johnny A
Tony K
F
6 Sub Live Stream
Enrique
Smokey
G
Stacy L
Tom R
H
James J
China
I
7
Meglino
Ant
J
Gary
Tracey
K
Fredo
Conner
L
Ed
Cheryl A
M
George
OB
N
Bryan
Tito
O
Charles O
Elias
P
Eyal
Ryan
Q
Cheryl
Cristobal
R
5 Main Live Stream Table
Miatch
Johnny A
S
Tony K
Smokey
T
Tom R
Meglino
U
5 Main Live Stream Table
Ant
Fredo
V
6 Sub Live Stream
Ed
Cheryl A
W
Bryan
Charles O
X
5 Main Live Stream Table
Elias
Cheryl
Y
6 Sub Live Stream
Cristobal
Johnny A
Z
6 Sub Live Stream
Smokey
Meglino
AA
5 Main Live Stream Table
Ed
Bryan
AB
Elias
Cheryl
AC
6 Sub Live Stream
Smokey
Meglino
AD
5 Main Live Stream Table
Elias
Cheryl
AE
5 Main Live Stream Table
Elias
Cheryl
7
Elias
Cheryl
(bye)
Rick
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Mars
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Leo Y
(bye)
(bye)
Michelle
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
JD
(bye)
(bye)
Jay
(bye)
(bye)
(bye)
(bye)
Lee
(bye)
Rick
P
Eyal
(bye)
O
Tito
(bye)
N
OB
(bye)
M
George
Mars
L
Conner
(bye)
K
Tracey
(bye)
J
Gary
Leo Y
I
China
Michelle
H
James J
(bye)
G
Stacy L
(bye)
F
Enrique
JD
E
Kitty Kat
Jay
D
Sandra
(bye)
C
Tony F
(bye)
B
Yirdo
Lee
A
6 Sub Live Stream
Malinda
Eyal
Tito
OB
George
Conner
Tracey
Gary
Leo Y
Michelle
Stacy L
Enrique
7
JD
Sandra
Tony F
Yirdo
Malinda
Eyal
T
5 Main Live Stream Table
Tom R
OB
S
Tony K
Conner
R
Miatch
Leo Y
Q
7
Ryan
Stacy L
X
Charles O
Enrique
W
Cheryl A
Sandra
V
Fredo
Yirdo
U
7
Ant
Eyal
OB
Conner
Ryan
Charles O
Enrique
Sandra
Yirdo
OB
AB
Bryan
Ryan
AA
7
Ed
Enrique
Z
6 Sub Live Stream
Johnny A
Sandra
Y
7
Cristobal
Bryan
Ryan
Johnny A
6 Sub Live Stream
Cristobal
Bryan
AC
7
Smokey
Johnny A
AD
5 Main Live Stream Table
Meglino
Smokey
5 Main Live Stream Table
Johnny A
Smokey
AE
5 Main Live Stream Table
Elias
Elias

1st

  Cheryl

2nd

  Elias

3rd

  Smokey

4th

  Johnny A

5th

  Bryan

  Meglino

7th

  Ryan

  Cristobal

9th

  OB

  Ed

  Enrique

  Sandra

13th

  Eyal

  Conner

  Charles O

  Yirdo

17th

  Tom R

  Tony K

  Miatch

  Leo Y

  Stacy L

  Cheryl A

  Fredo

  Ant

25th

  Tito

  George

  Tracey

  Gary

  Michelle

  JD

  Tony F

  Malinda

33th

  Rick

  Mars

  China

  James J

  Kitty Kat

  Jay

  Lee

Final

Cheryl W vs.
Elias L 7 00:05

Elimination Final

Smokey L vs.
Elias W 5 Main Live Stream Table 24:45

Elimination Semi-final

Smokey W vs.
Johnny A L 5 Main Live Stream Table 38:43

Winners Final

Cheryl W vs.
Elias L 5 Main Live Stream Table 24:57

Elimination 8

Bryan L vs.
Smokey W 7 15:35

Johnny A W vs.
Meglino L 5 Main Live Stream Table 38:49

Elimination 7

Bryan W vs.
Ryan L 20:31

Johnny A W vs.
Cristobal L 6 Sub Live Stream 37:22

Winners Semi-finals

Cheryl W vs.
Smokey L 6 Sub Live Stream 26:12

Meglino L vs.
Elias W 5 Main Live Stream Table 33:13

Elimination 6

Enrique L vs.
Johnny A W 6 Sub Live Stream 24:18

OB L vs.
Bryan W 19:27

Ryan W vs.
Ed L 7 07:08

Sandra L vs.
Cristobal W 7 20:49

Elimination 5

Charles O L vs.
Enrique W 24:42

Conner L vs.
Ryan W 14:06

Eyal L vs.
OB W 19:18

Sandra W vs.
Yirdo L 20:47

Winners 3

Bryan L vs.
Elias W 28:17

Cheryl W vs.
Cristobal L 6 Sub Live Stream 27:48

Johnny A L vs.
Smokey W 6 Sub Live Stream 42:53

Meglino W vs.
Ed L 5 Main Live Stream Table 51:35

Elimination 4

Conner W vs.
Miatch L 11:47

Enrique W vs.
Cheryl A L 14:29

Eyal W vs.
Tom R L 5 Main Live Stream Table 29:12

Leo Y L vs.
Ryan W 7 19:04

OB W vs.
Tony K L 19:42

Sandra W vs.
Fredo L 30:54

Stacy L L vs.
Charles O W 10:42

Yirdo W vs.
Ant L 7 39:40

Elimination 3

Conner W vs.
Tracey L 07:32

Enrique W vs.
JD L 7 18:28

Eyal W vs.
Tito L 13:27

Gary L vs.
Leo Y W 00:06

Michelle L vs.
Stacy L W 20:11

OB W vs.
George L 10:33

Sandra W vs.
Tony F L 20:22

Yirdo W vs.
Malinda L 23:26

Winners 2

Charles O L vs.
Elias W 5 Main Live Stream Table 34:28

Cheryl A L vs.
Bryan W 27:34

Cristobal W vs.
Miatch L 5 Main Live Stream Table 29:31

Fredo L vs.
Ed W 6 Sub Live Stream 40:05

Johnny A W vs.
Tony K L 41:58

Meglino W vs.
Ant L 5 Main Live Stream Table 44:55

Ryan L vs.
Cheryl W 28:29

Smokey W vs.
Tom R L 35:50

Elimination 2

Jay L vs.
Sandra W 00:09

JD W vs.
Kitty Kat L 31:19

Lee L vs.
Malinda W 6 Sub Live Stream 18:42

Leo Y W vs.
China L 19:48

Mars L vs.
Conner W 20:04

Michelle W vs.
James J L 16:24

Rick L vs.
Eyal W 00:05

Winners 1

Ant W vs.
Gary L 13:14

Cheryl A W vs.
George L 46:16

China L vs.
Meglino W 7 01:01:53

Conner L vs.
Ed W 38:16

Elias W vs.
Eyal L 19:12

Kitty Kat L vs.
Johnny A W 54:02

Malinda L vs.
Ryan W 22:47

OB L vs.
Bryan W 22:12

Sandra L vs.
Miatch W 7 31:46

Smokey W vs.
Stacy L L 29:01

Tito L vs.
Charles O W 25:04

Tom R W vs.
James J L 32:28

Tony F L vs.
Cristobal W 36:58

Tony K W vs.
Enrique L 6 Sub Live Stream 31:13

Tracey L vs.
Fredo W 38:10

Yirdo L vs.
Cheryl W 7 44:14

Round 1

Conner W vs.
JD L 45:52

Elias W vs.
Lee L 5 Main Live Stream Table 47:10

Jay L vs.
George W 15:46

Johnny A W vs.
Mars L 22:29

Leo Y L vs.
Tom R W 23:23

Michelle L vs.
Meglino W 6 Sub Live Stream 36:57

Ryan W vs.
Rick L 29:36

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20