Sunday2

Updated 9:04pm

Final

Bella // Eric B vs.
Alisha // Eddy 06:22:31

None.

Jay H // Kim
(bye)
Arnie // Ashley Z
Derek // Erin
Kyleigh // Steve C
(bye)
(bye)
Bella // Eric B
Crystal // Kenny Q
(bye)
(bye)
Glenn // John E
Buddy // Terry
(bye)
(bye)
Aiden // TJ
Dennis // Kelly W
(bye)
(bye)
Carol Karen // Marv
Adam C // Sue
(bye)
(bye)
Kory // Steve F
Doc // Jimmy T
(bye)
(bye)
Alisha // Eddy
Ava Z // Hot And Sticky
(bye)
(bye)
Adam Z // Catherine
Jay H // Kim
Derek // Erin
Kyleigh // Steve C
Bella // Eric B
Crystal // Kenny Q
Glenn // John E
Buddy // Terry
Aiden // TJ
Dennis // Kelly W
Carol Karen // Marv
Adam C // Sue
Kory // Steve F
Doc // Jimmy T
Alisha // Eddy
Ava Z // Hot And Sticky
Adam Z // Catherine
Jay H // Kim
Bella // Eric B
Crystal // Kenny Q
Aiden // TJ
Carol Karen // Marv
Kory // Steve F
Alisha // Eddy
Ava Z // Hot And Sticky
Bella // Eric B
Aiden // TJ
Carol Karen // Marv
Alisha // Eddy
Bella // Eric B
Alisha // Eddy

Semi-finals

Bella // Eric B W vs.
Aiden // TJ L 01:12

Carol Karen // Marv L vs.
Alisha // Eddy W 00:33

Quarter-finals

Alisha // Eddy W vs.
Ava Z // Hot And Sticky L 00:45

Carol Karen // Marv W vs.
Kory // Steve F L 01:13

Crystal // Kenny Q L vs.
Aiden // TJ W 00:41

Jay H // Kim L vs.
Bella // Eric B W 00:27

Round 2

Adam C // Sue L vs.
Kory // Steve F W 06:22

Ava Z // Hot And Sticky W vs.
Adam Z // Catherine L 10:27

Buddy // Terry L vs.
Aiden // TJ W 05:12

Crystal // Kenny Q W vs.
Glenn // John E L 02:25

Dennis // Kelly W L vs.
Carol Karen // Marv W 00:12

Doc // Jimmy T L vs.
Alisha // Eddy W 04:45

Jay H // Kim W vs.
Derek // Erin L 00:08

Kyleigh // Steve C L vs.
Bella // Eric B W 03:30

Round 1

Arnie // Ashley Z L vs.
Derek // Erin W 07:57

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20