TCL Sig 2 Social Singles (Blue) 12/4/20

Updated 1:40am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Cassie Kramer (1)
(bye) (128)
Kobey Kimbrell (65)
52
Kenny Boner (64)
Anthony Elliott (33)
(bye) (96)
(bye) (97)
Daryl Neveling (32)
Ricky Jenkins (17)
(bye) (112)
(bye) (81)
Christian Thomas (48)
Dana Williams (49)
(bye) (80)
(bye) (113)
Joey Arriaga (16)
Braxton Briones (9)
(bye) (120)
(bye) (73)
Rylan Diaz (56)
Kimberly Sprague (41)
(bye) (88)
(bye) (105)
Arthur Hess (24)
Sammy Soto (25)
(bye) (104)
(bye) (89)
Ryan Johnson (40)
Mandy Herandez (57)
(bye) (72)
(bye) (121)
Clayton Powell (8)
Randy Shaw (5)
(bye) (124)
Ty Mcdaniel (69)
56
Ryan Rife (60)
Michael Keys (37)
(bye) (92)
(bye) (101)
Misti Tatsch (28)
Rustin Rankin (21)
(bye) (108)
(bye) (85)
Jonathan Little (44)
Todd Ernsberger (53)
(bye) (76)
(bye) (117)
Rafael Cardoso (12)
Michael Hughes (13)
(bye) (116)
(bye) (77)
Randy Haltom (52)
Rick Perez (45)
(bye) (84)
(bye) (109)
Todd Cotton (20)
Phil Anthony (29)
(bye) (100)
(bye) (93)
Dawn Williamson (36)
Coye Wright (61)
1
Michael Foster (68)
(bye) (125)
David McNickle (4)
Al Uhse (3)
(bye) (126)
Chad Bennett (67)
53
Cody Benson (62)
Cody Cartwright (35)
(bye) (94)
(bye) (99)
Roger Montemayor (30)
Samuel Tates (19)
(bye) (110)
(bye) (83)
Michael Duckworth (46)
Josh Trevino (51)
(bye) (78)
(bye) (115)
Bill Holler (14)
Sheila Lobdell (11)
(bye) (118)
(bye) (75)
Johnny Bamburg (54)
Will Elliott (43)
(bye) (86)
(bye) (107)
Michelle Perkins (22)
Brain Faust (27)
(bye) (102)
(bye) (91)
Geovaun Andrade (38)
Leighton Manuel (59)
57
Robert Marion (70)
(bye) (123)
Marcelino Aguirre (6)
Richie Thompson (7)
(bye) (122)
(bye) (71)
Ryan Kraemer (58)
Greg Gowin (39)
(bye) (90)
(bye) (103)
Luke Norris (26)
Ryan Derkowski (23)
(bye) (106)
(bye) (87)
Michael Tallant (42)
Jesus Bando (55)
(bye) (74)
(bye) (119)
Trent Thomas (10)
Josh Posemato (15)
(bye) (114)
(bye) (79)
Gary Edwards (50)
Brian Monroe (47)
(bye) (82)
(bye) (111)
Matt Thomas (18)
Vance Christian (31)
(bye) (98)
(bye) (95)
Travis Mayers (34)
Joel Verinder (63)
54
Chase Sanders (66)
(bye) (127)
Austin Pryor (2)
Cassie Kramer (1)
A
1
Kenny Boner (64)
Anthony Elliott (33)
B
55
Daryl Neveling (32)
Ricky Jenkins (17)
C
54
Christian Thomas (48)
Dana Williams (49)
D
56
Joey Arriaga (16)
Braxton Briones (9)
E
24
Rylan Diaz (56)
Kimberly Sprague (41)
F
52
Arthur Hess (24)
Sammy Soto (25)
G
26
Ryan Johnson (40)
Mandy Herandez (57)
H
57
Clayton Powell (8)
Randy Shaw (5)
I
24
Ty Mcdaniel (69)
Michael Keys (37)
J
26
Misti Tatsch (28)
Rustin Rankin (21)
K
53
Jonathan Little (44)
Todd Ernsberger (53)
L
52
Rafael Cardoso (12)
Michael Hughes (13)
M
55
Randy Haltom (52)
Rick Perez (45)
N
52
Todd Cotton (20)
Phil Anthony (29)
O
56
Dawn Williamson (36)
Coye Wright (61)
P
57
David McNickle (4)
Al Uhse (3)
Q
55
Cody Benson (62)
Cody Cartwright (35)
R
18
Roger Montemayor (30)
Samuel Tates (19)
S
1
Michael Duckworth (46)
Josh Trevino (51)
T
54
Bill Holler (14)
Sheila Lobdell (11)
U
1
Johnny Bamburg (54)
Will Elliott (43)
V
18
Michelle Perkins (22)
Brain Faust (27)
W
26
Geovaun Andrade (38)
Robert Marion (70)
X
18
Marcelino Aguirre (6)
Richie Thompson (7)
Y
18
Ryan Kraemer (58)
Greg Gowin (39)
Z
55
Luke Norris (26)
Ryan Derkowski (23)
AA
54
Michael Tallant (42)
Jesus Bando (55)
AB
53
Trent Thomas (10)
Josh Posemato (15)
AC
56
Gary Edwards (50)
Brian Monroe (47)
AD
57
Matt Thomas (18)
Vance Christian (31)
AE
26
Travis Mayers (34)
Chase Sanders (66)
AF
52
Austin Pryor (2)
Kenny Boner (64)
AG
56
Anthony Elliott (33)
Christian Thomas (48)
AH
52
Dana Williams (49)
Braxton Briones (9)
AI
18
Arthur Hess (24)
Sammy Soto (25)
AJ
54
Mandy Herandez (57)
Randy Shaw (5)
AK
53
Michael Keys (37)
Rustin Rankin (21)
AL
24
Todd Ernsberger (53)
Michael Hughes (13)
AM
1
Todd Cotton (20)
Phil Anthony (29)
AN
53
Coye Wright (61)
Al Uhse (3)
AO
24
Cody Cartwright (35)
Michael Duckworth (46)
AP
52
Bill Holler (14)
Sheila Lobdell (11)
AQ
26
Will Elliott (43)
Geovaun Andrade (38)
AR
24
Marcelino Aguirre (6)
Richie Thompson (7)
AS
56
Greg Gowin (39)
Ryan Derkowski (23)
AT
55
Trent Thomas (10)
Gary Edwards (50)
AU
52
Matt Thomas (18)
Vance Christian (31)
AV
55
Austin Pryor (2)
Anthony Elliott (33)
AW
57
Dana Williams (49)
Braxton Briones (9)
AX
1
Sammy Soto (25)
Michael Keys (37)
AY
55
Todd Ernsberger (53)
Michael Hughes (13)
AZ
10
Coye Wright (61)
Al Uhse (3)
BA
13
Bill Holler (14)
Sheila Lobdell (11)
BB
52
Marcelino Aguirre (6)
Richie Thompson (7)
BC
53
Ryan Derkowski (23)
Matt Thomas (18)
BD
56
Vance Christian (31)
Anthony Elliott (33)
BE
53
Braxton Briones (9)
Todd Ernsberger (53)
BF
53
Michael Hughes (13)
Al Uhse (3)
BG
10
Marcelino Aguirre (6)
Richie Thompson (7)
BH
13
Matt Thomas (18)
Anthony Elliott (33)
BI
36
Michael Hughes (13)
Marcelino Aguirre (6)
BJ
36
Matt Thomas (18)
Michael Hughes (13)
BK
57
Marcelino Aguirre (6)
Michael Hughes (13)
34
Marcelino Aguirre (6)
Michael Hughes (13)
(bye) (128)
Kobey Kimbrell (65)
(bye) (96)
(bye) (97)
(bye) (112)
(bye) (81)
(bye) (80)
(bye) (113)
(bye) (120)
(bye) (73)
(bye) (88)
(bye) (105)
(bye) (104)
(bye) (89)
(bye) (72)
(bye) (121)
(bye) (124)
Ryan Rife (60)
(bye) (92)
(bye) (101)
(bye) (108)
(bye) (85)
(bye) (76)
(bye) (117)
(bye) (116)
(bye) (77)
(bye) (84)
(bye) (109)
(bye) (100)
(bye) (93)
Michael Foster (68)
(bye) (125)
(bye) (126)
Chad Bennett (67)
(bye) (94)
(bye) (99)
(bye) (110)
(bye) (83)
(bye) (78)
(bye) (115)
(bye) (118)
(bye) (75)
(bye) (86)
(bye) (107)
(bye) (102)
(bye) (91)
Leighton Manuel (59)
(bye) (123)
(bye) (122)
(bye) (71)
(bye) (90)
(bye) (103)
(bye) (106)
(bye) (87)
(bye) (74)
(bye) (119)
(bye) (114)
(bye) (79)
(bye) (82)
(bye) (111)
(bye) (98)
(bye) (95)
Joel Verinder (63)
(bye) (127)
Kobey Kimbrell (65)
AF
24
Chase Sanders (66)
(bye) (97)
AE
Travis Mayers (34)
(bye) (81)
AD
Brian Monroe (47)
(bye) (113)
AC
Josh Posemato (15)
(bye) (73)
AB
Jesus Bando (55)
(bye) (105)
AA
Michael Tallant (42)
(bye) (89)
Z
Luke Norris (26)
(bye) (121)
Y
Ryan Kraemer (58)
Ryan Rife (60)
X
18
Robert Marion (70)
(bye) (101)
W
Brain Faust (27)
(bye) (85)
V
Michelle Perkins (22)
(bye) (117)
U
Johnny Bamburg (54)
(bye) (77)
T
Josh Trevino (51)
(bye) (109)
S
Samuel Tates (19)
(bye) (93)
R
Roger Montemayor (30)
Michael Foster (68)
Q
56
Cody Benson (62)
Chad Bennett (67)
P
55
David McNickle (4)
(bye) (99)
O
Dawn Williamson (36)
(bye) (83)
N
Rick Perez (45)
(bye) (115)
M
Randy Haltom (52)
(bye) (75)
L
Rafael Cardoso (12)
(bye) (107)
K
Jonathan Little (44)
(bye) (91)
J
Misti Tatsch (28)
Leighton Manuel (59)
I
52
Ty Mcdaniel (69)
(bye) (71)
H
Clayton Powell (8)
(bye) (103)
G
Ryan Johnson (40)
(bye) (87)
F
Kimberly Sprague (41)
(bye) (119)
E
Rylan Diaz (56)
(bye) (79)
D
Joey Arriaga (16)
(bye) (111)
C
Ricky Jenkins (17)
(bye) (95)
B
Daryl Neveling (32)
Joel Verinder (63)
A
53
Cassie Kramer (1)
Kobey Kimbrell (65)
57
Travis Mayers (34)
Brian Monroe (47)
54
Josh Posemato (15)
Jesus Bando (55)
26
Michael Tallant (42)
Luke Norris (26)
53
Ryan Kraemer (58)
Ryan Rife (60)
53
Brain Faust (27)
Michelle Perkins (22)
57
Johnny Bamburg (54)
Josh Trevino (51)
56
Samuel Tates (19)
Roger Montemayor (30)
52
Cody Benson (62)
David McNickle (4)
54
Dawn Williamson (36)
Rick Perez (45)
18
Randy Haltom (52)
Rafael Cardoso (12)
54
Jonathan Little (44)
Misti Tatsch (28)
57
Ty Mcdaniel (69)
Clayton Powell (8)
56
Ryan Johnson (40)
Kimberly Sprague (41)
26
Rylan Diaz (56)
Joey Arriaga (16)
1
Ricky Jenkins (17)
Daryl Neveling (32)
26
Cassie Kramer (1)
Kobey Kimbrell (65)
AN
26
Phil Anthony (29)
Josh Posemato (15)
AM
57
Todd Cotton (20)
Jesus Bando (55)
AL
1
Rustin Rankin (21)
Ryan Kraemer (58)
AK
52
Randy Shaw (5)
Ryan Rife (60)
AJ
55
Mandy Herandez (57)
Michelle Perkins (22)
AI
1
Arthur Hess (24)
Samuel Tates (19)
AH
54
Christian Thomas (48)
Cody Benson (62)
AG
18
Kenny Boner (64)
David McNickle (4)
AV
53
Austin Pryor (2)
Randy Haltom (52)
AU
24
Gary Edwards (50)
Jonathan Little (44)
AT
18
Trent Thomas (10)
Ty Mcdaniel (69)
AS
54
Greg Gowin (39)
Clayton Powell (8)
AR
55
Geovaun Andrade (38)
Rylan Diaz (56)
AQ
52
Will Elliott (43)
Joey Arriaga (16)
AP
24
Michael Duckworth (46)
Cassie Kramer (1)
AO
56
Cody Cartwright (35)
Phil Anthony (29)
24
Todd Cotton (20)
Jesus Bando (55)
57
Randy Shaw (5)
Mandy Herandez (57)
26
Arthur Hess (24)
Samuel Tates (19)
54
Kenny Boner (64)
David McNickle (4)
11
Gary Edwards (50)
Jonathan Little (44)
26
Ty Mcdaniel (69)
Geovaun Andrade (38)
1
Will Elliott (43)
Michael Duckworth (46)
18
Cassie Kramer (1)
Phil Anthony (29)
BD
24
Vance Christian (31)
Randy Shaw (5)
BC
57
Ryan Derkowski (23)
Mandy Herandez (57)
BB
52
Sheila Lobdell (11)
Kenny Boner (64)
BA
35
Bill Holler (14)
Gary Edwards (50)
AZ
11
Coye Wright (61)
Jonathan Little (44)
AY
26
Michael Keys (37)
Geovaun Andrade (38)
AX
1
Sammy Soto (25)
Michael Duckworth (46)
AW
18
Dana Williams (49)
Vance Christian (31)
57
Ryan Derkowski (23)
Mandy Herandez (57)
35
Bill Holler (14)
Gary Edwards (50)
34
Jonathan Little (44)
Sammy Soto (25)
36
Michael Duckworth (46)
Vance Christian (31)
BF
35
Todd Ernsberger (53)
Bill Holler (14)
BE
34
Braxton Briones (9)
Jonathan Little (44)
BH
35
Richie Thompson (7)
Sammy Soto (25)
BG
36
Al Uhse (3)
Vance Christian (31)
36
Bill Holler (14)
Jonathan Little (44)
34
Sammy Soto (25)
Bill Holler (14)
BJ
34
Matt Thomas (18)
Sammy Soto (25)
BI
34
Anthony Elliott (33)
Matt Thomas (18)
35
Anthony Elliott (33)
Matt Thomas (18)
BK
35
Marcelino Aguirre (6)
Marcelino Aguirre (6)

1st

  Michael Hughes (13)

2nd

  Marcelino Aguirre (6)

3rd

  Matt Thomas (18)

4th

  Anthony Elliott (33)

5th

  Bill Holler (14)

  Sammy Soto (25)

7th

  Vance Christian (31)

  Jonathan Little (44)

9th

  Todd Ernsberger (53)

  Braxton Briones (9)

  Richie Thompson (7)

  Al Uhse (3)

13th

  Ryan Derkowski (23)

  Mandy Herandez (57)

  Gary Edwards (50)

  Michael Duckworth (46)

17th

  Phil Anthony (29)

  Randy Shaw (5)

  Sheila Lobdell (11)

  Kenny Boner (64)

  Coye Wright (61)

  Michael Keys (37)

  Geovaun Andrade (38)

  Dana Williams (49)

25th

  Todd Cotton (20)

  Jesus Bando (55)

  Arthur Hess (24)

  Samuel Tates (19)

  David McNickle (4)

  Ty Mcdaniel (69)

  Will Elliott (43)

  Cassie Kramer (1)

33th

  Kobey Kimbrell (65)

  Josh Posemato (15)

  Rustin Rankin (21)

  Ryan Kraemer (58)

  Ryan Rife (60)

  Michelle Perkins (22)

  Christian Thomas (48)

  Cody Benson (62)

  Austin Pryor (2)

  Randy Haltom (52)

  Trent Thomas (10)

  Greg Gowin (39)

  Clayton Powell (8)

  Rylan Diaz (56)

  Joey Arriaga (16)

  Cody Cartwright (35)

49th

  Travis Mayers (34)

  Brian Monroe (47)

  Michael Tallant (42)

  Luke Norris (26)

  Brain Faust (27)

  Johnny Bamburg (54)

  Josh Trevino (51)

  Roger Montemayor (30)

  Dawn Williamson (36)

  Rick Perez (45)

  Rafael Cardoso (12)

  Misti Tatsch (28)

  Ryan Johnson (40)

  Kimberly Sprague (41)

  Ricky Jenkins (17)

  Daryl Neveling (32)

65th

  Chase Sanders (66)

  (bye) (97)

  (bye) (81)

  (bye) (113)

  (bye) (73)

  (bye) (105)

  (bye) (89)

  (bye) (121)

  Robert Marion (70)

  (bye) (101)

  (bye) (85)

  (bye) (117)

  (bye) (77)

  (bye) (109)

  (bye) (93)

  Michael Foster (68)

  Chad Bennett (67)

  (bye) (99)

  (bye) (83)

  (bye) (115)

  (bye) (75)

  (bye) (107)

  (bye) (91)

  Leighton Manuel (59)

  (bye) (71)

  (bye) (103)

  (bye) (87)

  (bye) (119)

  (bye) (79)

  (bye) (111)

  (bye) (95)

  Joel Verinder (63)

97th

  (bye) (128)

  (bye) (96)

  (bye) (112)

  (bye) (80)

  (bye) (120)

  (bye) (88)

  (bye) (104)

  (bye) (72)

  (bye) (124)

  (bye) (92)

  (bye) (108)

  (bye) (76)

  (bye) (116)

  (bye) (84)

  (bye) (100)

  (bye) (125)

  (bye) (126)

  (bye) (94)

  (bye) (110)

  (bye) (78)

  (bye) (118)

  (bye) (86)

  (bye) (102)

  (bye) (123)

  (bye) (122)

  (bye) (90)

  (bye) (106)

  (bye) (74)

  (bye) (114)

  (bye) (82)

  (bye) (98)

  (bye) (127)

Final

Michael Hughes (13) W vs.
Marcelino Aguirre (6) L 34 00:04

Elimination Final

Matt Thomas (18) L vs.
Marcelino Aguirre (6) W 35 20:48

Elimination Semi-final

Matt Thomas (18) W vs.
Anthony Elliott (33) L 35 28:49

Winners Final

Michael Hughes (13) W vs.
Marcelino Aguirre (6) L 57 21:53

Elimination 10

Bill Holler (14) L vs.
Matt Thomas (18) W 34 18:00

Sammy Soto (25) L vs.
Anthony Elliott (33) W 34 21:58

Elimination 9

Jonathan Little (44) L vs.
Sammy Soto (25) W 34 13:46

Vance Christian (31) L vs.
Bill Holler (14) W 36 41:13

Winners Semi-finals

Anthony Elliott (33) L vs.
Michael Hughes (13) W 36 12:06

Marcelino Aguirre (6) W vs.
Matt Thomas (18) L 36 28:26

Elimination 8

Bill Holler (14) W vs.
Braxton Briones (9) L 34 20:52

Jonathan Little (44) W vs.
Richie Thompson (7) L 35 21:38

Sammy Soto (25) W vs.
Al Uhse (3) L 36 15:33

Vance Christian (31) W vs.
Todd Ernsberger (53) L 35 26:15

Elimination 7

Gary Edwards (50) L vs.
Jonathan Little (44) W 34 25:47

Mandy Herandez (57) L vs.
Bill Holler (14) W 35 14:51

Sammy Soto (25) W vs.
Michael Duckworth (46) L 36 12:46

Vance Christian (31) W vs.
Ryan Derkowski (23) L 57 23:00

Winners 4

Al Uhse (3) L vs.
Marcelino Aguirre (6) W 10 25:14

Anthony Elliott (33) W vs.
Braxton Briones (9) L 53 19:19

Richie Thompson (7) L vs.
Matt Thomas (18) W 13 14:45

Todd Ernsberger (53) L vs.
Michael Hughes (13) W 53 21:39

Elimination 6

Gary Edwards (50) W vs.
Coye Wright (61) L 11 13:54

Geovaun Andrade (38) L vs.
Sammy Soto (25) W 1 11:56

Jonathan Little (44) W vs.
Michael Keys (37) L 26 15:32

Kenny Boner (64) L vs.
Bill Holler (14) W 35 20:23

Mandy Herandez (57) W vs.
Sheila Lobdell (11) L 52 12:50

Michael Duckworth (46) W vs.
Dana Williams (49) L 18 09:43

Phil Anthony (29) L vs.
Vance Christian (31) W 24 20:08

Randy Shaw (5) L vs.
Ryan Derkowski (23) W 57 55:15

Elimination 5

David McNickle (4) L vs.
Gary Edwards (50) W 11 22:00

Geovaun Andrade (38) W vs.
Will Elliott (43) L 1 16:41

Jesus Bando (55) L vs.
Randy Shaw (5) W 57 20:02

Jonathan Little (44) W vs.
Ty Mcdaniel (69) L 26 15:57

Mandy Herandez (57) W vs.
Arthur Hess (24) L 26 13:04

Michael Duckworth (46) W vs.
Cassie Kramer (1) L 18 28:41

Phil Anthony (29) W vs.
Todd Cotton (20) L 24 20:59

Samuel Tates (19) L vs.
Kenny Boner (64) W 54 28:49

Winners 3

Al Uhse (3) W vs.
Bill Holler (14) L 13 14:14

Anthony Elliott (33) W vs.
Dana Williams (49) L 57 19:40

Braxton Briones (9) W vs.
Sammy Soto (25) L 1 14:16

Matt Thomas (18) W vs.
Vance Christian (31) L 56 16:52

Michael Hughes (13) W vs.
Coye Wright (61) L 10 18:57

Michael Keys (37) L vs.
Todd Ernsberger (53) W 55 14:55

Richie Thompson (7) W vs.
Ryan Derkowski (23) L 53 20:11

Sheila Lobdell (11) L vs.
Marcelino Aguirre (6) W 52 17:23

Elimination 4

Cassie Kramer (1) W vs.
Cody Cartwright (35) L 56 17:04

Clayton Powell (8) L vs.
Geovaun Andrade (38) W 55 35:04

Cody Benson (62) L vs.
Kenny Boner (64) W 18 19:55

David McNickle (4) W vs.
Austin Pryor (2) L 53 18:14

Jesus Bando (55) W vs.
Rustin Rankin (21) L 1 12:25

Joey Arriaga (16) L vs.
Michael Duckworth (46) W 24 14:49

Jonathan Little (44) W vs.
Trent Thomas (10) L 18 10:55

Josh Posemato (15) L vs.
Todd Cotton (20) W 57 28:48

Kobey Kimbrell (65) L vs.
Phil Anthony (29) W 26 18:03

Michelle Perkins (22) L vs.
Arthur Hess (24) W 1 15:15

Randy Haltom (52) L vs.
Gary Edwards (50) W 24 20:27

Ryan Kraemer (58) L vs.
Randy Shaw (5) W 52 21:56

Ryan Rife (60) L vs.
Mandy Herandez (57) W 55 13:01

Rylan Diaz (56) L vs.
Will Elliott (43) W 52 15:43

Samuel Tates (19) W vs.
Christian Thomas (48) L 54 33:38

Ty Mcdaniel (69) W vs.
Greg Gowin (39) L 54 17:07

Elimination 3

Brian Monroe (47) L vs.
Josh Posemato (15) W 54 34:11

Clayton Powell (8) W vs.
Ryan Johnson (40) L 56 13:00

Daryl Neveling (32) L vs.
Cassie Kramer (1) W 26 20:19

David McNickle (4) W vs.
Dawn Williamson (36) L 54 18:51

Jesus Bando (55) W vs.
Michael Tallant (42) L 26 18:33

Joey Arriaga (16) W vs.
Ricky Jenkins (17) L 1 15:23

Josh Trevino (51) L vs.
Samuel Tates (19) W 56 35:46

Kimberly Sprague (41) L vs.
Rylan Diaz (56) W 26 23:45

Kobey Kimbrell (65) W vs.
Travis Mayers (34) L 57 20:13

Luke Norris (26) L vs.
Ryan Kraemer (58) W 53 23:29

Michelle Perkins (22) W vs.
Johnny Bamburg (54) L 57 11:36

Misti Tatsch (28) L vs.
Ty Mcdaniel (69) W 57 15:08

Rafael Cardoso (12) L vs.
Jonathan Little (44) W 54 12:42

Rick Perez (45) L vs.
Randy Haltom (52) W 18 18:46

Roger Montemayor (30) L vs.
Cody Benson (62) W 52 02:45

Ryan Rife (60) W vs.
Brain Faust (27) L 53 13:34

Winners 2

Al Uhse (3) W vs.
Cody Cartwright (35) L 24 25:00

Braxton Briones (9) W vs.
Arthur Hess (24) L 18 16:55

Christian Thomas (48) L vs.
Dana Williams (49) W 52 18:52

Gary Edwards (50) L vs.
Matt Thomas (18) W 52 30:28

Geovaun Andrade (38) L vs.
Marcelino Aguirre (6) W 24 19:17

Kenny Boner (64) L vs.
Anthony Elliott (33) W 56 18:35

Michael Duckworth (46) L vs.
Bill Holler (14) W 52 18:17

Michael Hughes (13) W vs.
Todd Cotton (20) L 1 12:12

Phil Anthony (29) L vs.
Coye Wright (61) W 53 25:46

Randy Shaw (5) L vs.
Michael Keys (37) W 53 13:25

Richie Thompson (7) W vs.
Greg Gowin (39) L 56 19:49

Rustin Rankin (21) L vs.
Todd Ernsberger (53) W 24 26:44

Ryan Derkowski (23) W vs.
Trent Thomas (10) L 55 28:41

Sammy Soto (25) W vs.
Mandy Herandez (57) L 54 20:31

Sheila Lobdell (11) W vs.
Will Elliott (43) L 26 13:15

Vance Christian (31) W vs.
Austin Pryor (2) L 55 16:40

Elimination 2

(bye) (101) L vs.
Brain Faust (27) W 17:30

(bye) (103) L vs.
Ryan Johnson (40) W 51:07

(bye) (105) L vs.
Michael Tallant (42) W 51:01

(bye) (107) L vs.
Jonathan Little (44) W 54:24

(bye) (109) L vs.
Samuel Tates (19) W 50:34

(bye) (111) L vs.
Ricky Jenkins (17) W 44:35

(bye) (113) L vs.
Josh Posemato (15) W 31:32

(bye) (115) L vs.
Randy Haltom (52) W 05:06

(bye) (117) L vs.
Johnny Bamburg (54) W 56:12

(bye) (119) L vs.
Rylan Diaz (56) W 48:52

(bye) (121) L vs.
Ryan Kraemer (58) W 21:22

(bye) (71) L vs.
Clayton Powell (8) W 41:53

(bye) (73) L vs.
Jesus Bando (55) W 21:00

(bye) (75) L vs.
Rafael Cardoso (12) W 01:45

(bye) (77) L vs.
Josh Trevino (51) W 06:25

(bye) (79) L vs.
Joey Arriaga (16) W 07:57

(bye) (81) L vs.
Brian Monroe (47) W 16:32

(bye) (83) L vs.
Rick Perez (45) W 26:11

(bye) (85) L vs.
Michelle Perkins (22) W 48:16

(bye) (87) L vs.
Kimberly Sprague (41) W 42:39

(bye) (89) L vs.
Luke Norris (26) W 41:17

(bye) (91) L vs.
Misti Tatsch (28) W 38:54

(bye) (93) L vs.
Roger Montemayor (30) W 34:15

(bye) (95) L vs.
Daryl Neveling (32) W 54:16

(bye) (97) L vs.
Travis Mayers (34) W 22:16

(bye) (99) L vs.
Dawn Williamson (36) W 54:13

Chad Bennett (67) L vs.
David McNickle (4) W 55 22:34

Joel Verinder (63) L vs.
Cassie Kramer (1) W 53 20:33

Kobey Kimbrell (65) W vs.
Chase Sanders (66) L 24 17:17

Leighton Manuel (59) L vs.
Ty Mcdaniel (69) W 52 17:19

Michael Foster (68) L vs.
Cody Benson (62) W 56 18:54

Ryan Rife (60) W vs.
Robert Marion (70) L 18 29:46

Elimination 1

(bye) (100) L vs.
(bye) (93) W 22:47

(bye) (102) L vs.
(bye) (91) W 22:47

(bye) (104) L vs.
(bye) (89) W 22:47

(bye) (106) L vs.
(bye) (87) W 22:47

(bye) (108) L vs.
(bye) (85) W 22:47

(bye) (110) L vs.
(bye) (83) W 22:46

(bye) (112) L vs.
(bye) (81) W 22:47

(bye) (114) L vs.
(bye) (79) W 22:47

(bye) (116) L vs.
(bye) (77) W 22:47

(bye) (118) L vs.
(bye) (75) W 22:47

(bye) (120) L vs.
(bye) (73) W 22:47

(bye) (122) L vs.
(bye) (71) W 22:47

(bye) (124) L vs.
Ryan Rife (60) W 52:16

(bye) (126) L vs.
Chad Bennett (67) W 46:58

(bye) (128) L vs.
Kobey Kimbrell (65) W 47:54

(bye) (72) L vs.
(bye) (121) W 22:47

(bye) (74) L vs.
(bye) (119) W 22:47

(bye) (76) L vs.
(bye) (117) W 22:47

(bye) (78) L vs.
(bye) (115) W 22:47

(bye) (80) L vs.
(bye) (113) W 22:47

(bye) (82) L vs.
(bye) (111) W 22:47

(bye) (84) L vs.
(bye) (109) W 22:47

(bye) (86) L vs.
(bye) (107) W 22:47

(bye) (88) L vs.
(bye) (105) W 22:47

(bye) (90) L vs.
(bye) (103) W 22:47

(bye) (92) L vs.
(bye) (101) W 22:47

(bye) (94) L vs.
(bye) (99) W 22:47

(bye) (96) L vs.
(bye) (97) W 22:47

(bye) (98) L vs.
(bye) (95) W 22:47

Joel Verinder (63) W vs.
(bye) (127) L 09:40

Leighton Manuel (59) W vs.
(bye) (123) L 46:53

Michael Foster (68) W vs.
(bye) (125) L 00:20

Winners 1

Al Uhse (3) W vs.
Cody Benson (62) L 55 24:27

Anthony Elliott (33) W vs.
Daryl Neveling (32) L 55 24:35

Brain Faust (27) L vs.
Geovaun Andrade (38) W 26 25:57

Braxton Briones (9) W vs.
Rylan Diaz (56) L 24 17:36

Brian Monroe (47) L vs.
Matt Thomas (18) W 57 28:13

Cassie Kramer (1) L vs.
Kenny Boner (64) W 1 21:32

Chase Sanders (66) L vs.
Austin Pryor (2) W 52 12:55

Cody Cartwright (35) W vs.
Roger Montemayor (30) L 18 10:18

Coye Wright (61) W vs.
David McNickle (4) L 57 53:16

Dana Williams (49) W vs.
Joey Arriaga (16) L 56 15:38

Greg Gowin (39) W vs.
Luke Norris (26) L 55 18:16

Jesus Bando (55) L vs.
Trent Thomas (10) W 53 32:50

Josh Posemato (15) L vs.
Gary Edwards (50) W 56 23:34

Josh Trevino (51) L vs.
Bill Holler (14) W 54 15:11

Kimberly Sprague (41) L vs.
Arthur Hess (24) W 52 16:09

Mandy Herandez (57) W vs.
Clayton Powell (8) L 57 18:05

Michael Hughes (13) W vs.
Randy Haltom (52) L 55 23:32

Michael Keys (37) W vs.
Misti Tatsch (28) L 26 15:25

Phil Anthony (29) W vs.
Dawn Williamson (36) L 56 22:30

Randy Shaw (5) W vs.
Ty Mcdaniel (69) L 24 34:20

Richie Thompson (7) W vs.
Ryan Kraemer (58) L 18 24:59

Rick Perez (45) L vs.
Todd Cotton (20) W 52 23:08

Ricky Jenkins (17) L vs.
Christian Thomas (48) W 54 14:39

Robert Marion (70) L vs.
Marcelino Aguirre (6) W 18 23:56

Rustin Rankin (21) W vs.
Jonathan Little (44) L 53 30:44

Ryan Derkowski (23) W vs.
Michael Tallant (42) L 54 27:43

Sammy Soto (25) W vs.
Ryan Johnson (40) L 26 11:43

Samuel Tates (19) L vs.
Michael Duckworth (46) W 1 27:24

Sheila Lobdell (11) W vs.
Johnny Bamburg (54) L 1 01:04:49

Todd Ernsberger (53) W vs.
Rafael Cardoso (12) L 52 13:48

Vance Christian (31) W vs.
Travis Mayers (34) L 26 25:46

Will Elliott (43) W vs.
Michelle Perkins (22) L 18 18:18

Round 1

(bye) (101) L vs.
Misti Tatsch (28) W 22:46

(bye) (103) L vs.
Luke Norris (26) W 22:46

(bye) (105) L vs.
Arthur Hess (24) W 22:46

(bye) (107) L vs.
Michelle Perkins (22) W 22:46

(bye) (109) L vs.
Todd Cotton (20) W 22:46

(bye) (111) L vs.
Matt Thomas (18) W 22:46

(bye) (113) L vs.
Joey Arriaga (16) W 22:46

(bye) (115) L vs.
Bill Holler (14) W 22:46

(bye) (117) L vs.
Rafael Cardoso (12) W 22:46

(bye) (119) L vs.
Trent Thomas (10) W 22:46

(bye) (121) L vs.
Clayton Powell (8) W 22:46

(bye) (123) L vs.
Marcelino Aguirre (6) W 22:46

(bye) (125) L vs.
David McNickle (4) W 22:46

(bye) (127) L vs.
Austin Pryor (2) W 22:46

(bye) (71) L vs.
Ryan Kraemer (58) W 22:46

(bye) (73) L vs.
Rylan Diaz (56) W 22:46

(bye) (75) L vs.
Johnny Bamburg (54) W 22:46

(bye) (77) L vs.
Randy Haltom (52) W 22:46

(bye) (79) L vs.
Gary Edwards (50) W 22:46

(bye) (81) L vs.
Christian Thomas (48) W 22:46

(bye) (83) L vs.
Michael Duckworth (46) W 22:46

(bye) (85) L vs.
Jonathan Little (44) W 22:46

(bye) (87) L vs.
Michael Tallant (42) W 22:46

(bye) (89) L vs.
Ryan Johnson (40) W 22:46

(bye) (91) L vs.
Geovaun Andrade (38) W 22:46

(bye) (93) L vs.
Dawn Williamson (36) W 22:46

(bye) (95) L vs.
Travis Mayers (34) W 22:46

(bye) (97) L vs.
Daryl Neveling (32) W 22:46

(bye) (99) L vs.
Roger Montemayor (30) W 22:46

Al Uhse (3) W vs.
(bye) (126) L 22:46

Anthony Elliott (33) W vs.
(bye) (96) L 22:46

Brain Faust (27) W vs.
(bye) (102) L 22:46

Braxton Briones (9) W vs.
(bye) (120) L 22:46

Brian Monroe (47) W vs.
(bye) (82) L 22:46

Cassie Kramer (1) W vs.
(bye) (128) L 22:46

Chad Bennett (67) L vs.
Cody Benson (62) W 53 15:58

Cody Cartwright (35) W vs.
(bye) (94) L 22:46

Coye Wright (61) W vs.
Michael Foster (68) L 1 29:41

Dana Williams (49) W vs.
(bye) (80) L 22:46

Greg Gowin (39) W vs.
(bye) (90) L 22:46

Jesus Bando (55) W vs.
(bye) (74) L 22:46

Joel Verinder (63) L vs.
Chase Sanders (66) W 54 23:14

Josh Posemato (15) W vs.
(bye) (114) L 22:46

Josh Trevino (51) W vs.
(bye) (78) L 22:46

Kimberly Sprague (41) W vs.
(bye) (88) L 22:46

Kobey Kimbrell (65) L vs.
Kenny Boner (64) W 52 20:31

Leighton Manuel (59) L vs.
Robert Marion (70) W 57 15:34

Mandy Herandez (57) W vs.
(bye) (72) L 22:46

Michael Hughes (13) W vs.
(bye) (116) L 22:46

Michael Keys (37) W vs.
(bye) (92) L 22:46

Phil Anthony (29) W vs.
(bye) (100) L 22:46

Randy Shaw (5) W vs.
(bye) (124) L 22:46

Richie Thompson (7) W vs.
(bye) (122) L 22:46

Rick Perez (45) W vs.
(bye) (84) L 22:46

Ricky Jenkins (17) W vs.
(bye) (112) L 22:46

Rustin Rankin (21) W vs.
(bye) (108) L 22:46

Ryan Derkowski (23) W vs.
(bye) (106) L 22:46

Sammy Soto (25) W vs.
(bye) (104) L 22:46

Samuel Tates (19) W vs.
(bye) (110) L 22:46

Sheila Lobdell (11) W vs.
(bye) (118) L 22:46

Todd Ernsberger (53) W vs.
(bye) (76) L 22:46

Ty Mcdaniel (69) W vs.
Ryan Rife (60) L 56 22:01

Vance Christian (31) W vs.
(bye) (98) L 22:46

Will Elliott (43) W vs.
(bye) (86) L 22:46

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20