TCL Sig 2 Social Singles (Red) 12/4/20

Updated 4:49pm

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Jeremy Smith (1)
(bye) (128)
Zach Cassidy (65)
22
Chris Langston (64)
Kyle Cooper (33)
(bye) (96)
(bye) (97)
Adriana Mendoza (32)
Joe Fernandez (17)
(bye) (112)
(bye) (81)
Randall Wynn (48)
Tody Davis (49)
(bye) (80)
(bye) (113)
Billy Johnston (16)
Tommy Thompson (9)
(bye) (120)
Stephen Cruz (73)
40
Antonio Carrillo (56)
Shab Liles (41)
(bye) (88)
(bye) (105)
Chase Crawford (24)
Jon Rychlik (25)
(bye) (104)
(bye) (89)
Johnathon Alaniz (40)
Kyle Francis (57)
42
Michael Baron (72)
(bye) (121)
Vanessa Henderson (8)
Patrick Crook (5)
(bye) (124)
Rustin Wood (69)
41
Grady Beam (60)
Trevor Gowin (37)
(bye) (92)
(bye) (101)
Donald McIntrye (28)
Wesley Williams (21)
(bye) (108)
(bye) (85)
Braeden Bomer (44)
Abel Munos (53)
(bye) (76)
(bye) (117)
Tia Hendricks (12)
Jake Tull (13)
(bye) (116)
(bye) (77)
Pete Regalado (52)
Corey Williams (45)
(bye) (84)
(bye) (109)
Lesley Elliott (20)
Christian Silva (29)
(bye) (100)
(bye) (93)
Brandon Maynard (36)
Ashley Laughlin (61)
38
Chad Molock (68)
(bye) (125)
Aaron Smith (4)
Cole Lynch (3)
(bye) (126)
John Brackley (67)
39
Branson Skelton (62)
Brook Frost (35)
(bye) (94)
(bye) (99)
David Sylvia (30)
Jerry Crocker (19)
(bye) (110)
(bye) (83)
Davey Callaway (46)
Alfonso Rios (51)
(bye) (78)
(bye) (115)
Niko Sandoval (14)
Derek Paul (11)
(bye) (118)
(bye) (75)
Jeff Garrison (54)
Archie Garcia (43)
(bye) (86)
(bye) (107)
Debra McKelvain (22)
Sam Garza (27)
(bye) (102)
(bye) (91)
Carlos Flores (38)
Revieille Neighbors (59)
28
Jason Baker (70)
(bye) (123)
Curtis Strider (6)
Chase Robinson (7)
(bye) (122)
Ashley Sandoval (71)
43
JJ Oswalt (58)
Dustin Sprague (39)
(bye) (90)
(bye) (103)
Dylan Lopez (26)
John R Lopez (23)
(bye) (106)
(bye) (87)
Derek Black (42)
Rachyelle Hammons (55)
22
Heather York (74)
(bye) (119)
Maverick Mackey (10)
Alisia Barber (15)
(bye) (114)
(bye) (79)
Craig Ray (50)
Eric Nichols (47)
(bye) (82)
(bye) (111)
Nomar Gomez (18)
Jacob Dunkin (31)
(bye) (98)
(bye) (95)
Rusty Travathan Jr (34)
Hayden Elrod (63)
38
Billie Fink (66)
(bye) (127)
Bobby Medrano (2)
Jeremy Smith (1)
A
38
Zach Cassidy (65)
Kyle Cooper (33)
B
40
Adriana Mendoza (32)
Joe Fernandez (17)
C
28
Randall Wynn (48)
Tody Davis (49)
D
21
Billy Johnston (16)
Tommy Thompson (9)
E
39
Stephen Cruz (73)
Shab Liles (41)
F
44
Chase Crawford (24)
Jon Rychlik (25)
G
42
Johnathon Alaniz (40)
Kyle Francis (57)
H
41
Vanessa Henderson (8)
Patrick Crook (5)
I
42
Rustin Wood (69)
Trevor Gowin (37)
J
43
Donald McIntrye (28)
Wesley Williams (21)
K
22
Braeden Bomer (44)
Abel Munos (53)
L
42
Tia Hendricks (12)
Jake Tull (13)
M
21
Pete Regalado (52)
Corey Williams (45)
N
28
Lesley Elliott (20)
Christian Silva (29)
O
40
Brandon Maynard (36)
Ashley Laughlin (61)
P
28
Aaron Smith (4)
Cole Lynch (3)
Q
21
Branson Skelton (62)
Brook Frost (35)
R
22
David Sylvia (30)
Jerry Crocker (19)
S
40
Davey Callaway (46)
Alfonso Rios (51)
T
21
Niko Sandoval (14)
Derek Paul (11)
U
40
Jeff Garrison (54)
Archie Garcia (43)
V
38
Debra McKelvain (22)
Sam Garza (27)
W
22
Carlos Flores (38)
Jason Baker (70)
X
44
Curtis Strider (6)
Chase Robinson (7)
Y
41
JJ Oswalt (58)
Dustin Sprague (39)
Z
44
Dylan Lopez (26)
John R Lopez (23)
AA
43
Derek Black (42)
Rachyelle Hammons (55)
AB
39
Maverick Mackey (10)
Alisia Barber (15)
AC
28
Craig Ray (50)
Eric Nichols (47)
AD
41
Nomar Gomez (18)
Jacob Dunkin (31)
AE
42
Rusty Travathan Jr (34)
Hayden Elrod (63)
AF
39
Bobby Medrano (2)
Jeremy Smith (1)
AG
44
Kyle Cooper (33)
Joe Fernandez (17)
AH
22
Billy Johnston (16)
Tommy Thompson (9)
AI
41
Shab Liles (41)
Jon Rychlik (25)
AJ
43
Kyle Francis (57)
Rustin Wood (69)
AK
44
Trevor Gowin (37)
Braeden Bomer (44)
AL
40
Tia Hendricks (12)
Pete Regalado (52)
AM
22
Lesley Elliott (20)
Brandon Maynard (36)
AN
21
Aaron Smith (4)
Cole Lynch (3)
AO
39
Brook Frost (35)
Jerry Crocker (19)
AP
43
Niko Sandoval (14)
Derek Paul (11)
AQ
28
Debra McKelvain (22)
Carlos Flores (38)
AR
28
Curtis Strider (6)
JJ Oswalt (58)
AS
39
Dustin Sprague (39)
Derek Black (42)
AT
21
Rachyelle Hammons (55)
Alisia Barber (15)
AU
40
Nomar Gomez (18)
Jacob Dunkin (31)
AV
41
Hayden Elrod (63)
Jeremy Smith (1)
AW
8
Joe Fernandez (17)
Shab Liles (41)
AX
22
Kyle Francis (57)
Trevor Gowin (37)
AY
38
Braeden Bomer (44)
Pete Regalado (52)
AZ
3
Brandon Maynard (36)
Cole Lynch (3)
BA
28
Jerry Crocker (19)
Derek Paul (11)
BB
42
Curtis Strider (6)
Dustin Sprague (39)
BC
43
Rachyelle Hammons (55)
Nomar Gomez (18)
BD
39
Jacob Dunkin (31)
Joe Fernandez (17)
BE
22
Shab Liles (41)
Trevor Gowin (37)
BF
28
Pete Regalado (52)
Cole Lynch (3)
BG
42
Curtis Strider (6)
Dustin Sprague (39)
BH
43
Nomar Gomez (18)
Shab Liles (41)
BI
12
Pete Regalado (52)
Cole Lynch (3)
BJ
33
Dustin Sprague (39)
Pete Regalado (52)
BK
28
Dustin Sprague (39)
Dustin Sprague (39)
32
Chris Langston (64)
Dustin Sprague (39)
(bye) (128)
Chris Langston (64)
(bye) (96)
(bye) (97)
(bye) (112)
(bye) (81)
(bye) (80)
(bye) (113)
(bye) (120)
Antonio Carrillo (56)
(bye) (88)
(bye) (105)
(bye) (104)
(bye) (89)
Michael Baron (72)
(bye) (121)
(bye) (124)
Grady Beam (60)
(bye) (92)
(bye) (101)
(bye) (108)
(bye) (85)
(bye) (76)
(bye) (117)
(bye) (116)
(bye) (77)
(bye) (84)
(bye) (109)
(bye) (100)
(bye) (93)
Chad Molock (68)
(bye) (125)
(bye) (126)
John Brackley (67)
(bye) (94)
(bye) (99)
(bye) (110)
(bye) (83)
(bye) (78)
(bye) (115)
(bye) (118)
(bye) (75)
(bye) (86)
(bye) (107)
(bye) (102)
(bye) (91)
Revieille Neighbors (59)
(bye) (123)
(bye) (122)
Ashley Sandoval (71)
(bye) (90)
(bye) (103)
(bye) (106)
(bye) (87)
Heather York (74)
(bye) (119)
(bye) (114)
(bye) (79)
(bye) (82)
(bye) (111)
(bye) (98)
(bye) (95)
Billie Fink (66)
(bye) (127)
Chris Langston (64)
AF
40
Bobby Medrano (2)
(bye) (97)
AE
Rusty Travathan Jr (34)
(bye) (81)
AD
Eric Nichols (47)
(bye) (113)
AC
Craig Ray (50)
Antonio Carrillo (56)
AB
28
Maverick Mackey (10)
(bye) (105)
AA
John R Lopez (23)
(bye) (89)
Z
Dylan Lopez (26)
Michael Baron (72)
Y
28
Chase Robinson (7)
Grady Beam (60)
X
43
Jason Baker (70)
(bye) (101)
W
Sam Garza (27)
(bye) (85)
V
Archie Garcia (43)
(bye) (117)
U
Jeff Garrison (54)
(bye) (77)
T
Alfonso Rios (51)
(bye) (109)
S
Davey Callaway (46)
(bye) (93)
R
David Sylvia (30)
Chad Molock (68)
Q
42
Branson Skelton (62)
John Brackley (67)
P
21
Ashley Laughlin (61)
(bye) (99)
O
Christian Silva (29)
(bye) (83)
N
Corey Williams (45)
(bye) (115)
M
Jake Tull (13)
(bye) (75)
L
Abel Munos (53)
(bye) (107)
K
Wesley Williams (21)
(bye) (91)
J
Donald McIntrye (28)
Revieille Neighbors (59)
I
41
Patrick Crook (5)
Ashley Sandoval (71)
H
39
Vanessa Henderson (8)
(bye) (103)
G
Johnathon Alaniz (40)
(bye) (87)
F
Chase Crawford (24)
Heather York (74)
E
44
Stephen Cruz (73)
(bye) (79)
D
Tody Davis (49)
(bye) (111)
C
Randall Wynn (48)
(bye) (95)
B
Adriana Mendoza (32)
Billie Fink (66)
A
44
Zach Cassidy (65)
Chris Langston (64)
39
Rusty Travathan Jr (34)
Eric Nichols (47)
21
Craig Ray (50)
Antonio Carrillo (56)
38
John R Lopez (23)
Dylan Lopez (26)
41
Michael Baron (72)
Jason Baker (70)
21
Sam Garza (27)
Archie Garcia (43)
28
Jeff Garrison (54)
Alfonso Rios (51)
38
Davey Callaway (46)
David Sylvia (30)
40
Branson Skelton (62)
Ashley Laughlin (61)
43
Christian Silva (29)
Corey Williams (45)
44
Jake Tull (13)
Abel Munos (53)
39
Wesley Williams (21)
Donald McIntrye (28)
42
Revieille Neighbors (59)
Vanessa Henderson (8)
22
Johnathon Alaniz (40)
Chase Crawford (24)
42
Stephen Cruz (73)
Tody Davis (49)
44
Randall Wynn (48)
Adriana Mendoza (32)
44
Zach Cassidy (65)
Chris Langston (64)
AN
42
Aaron Smith (4)
Craig Ray (50)
AM
38
Lesley Elliott (20)
Antonio Carrillo (56)
AL
41
Tia Hendricks (12)
Michael Baron (72)
AK
8
Rustin Wood (69)
Jason Baker (70)
AJ
21
Jon Rychlik (25)
Archie Garcia (43)
AI
6
Tommy Thompson (9)
Alfonso Rios (51)
AH
39
Billy Johnston (16)
David Sylvia (30)
AG
28
Kyle Cooper (33)
Ashley Laughlin (61)
AV
40
Hayden Elrod (63)
Jake Tull (13)
AU
43
Alisia Barber (15)
Wesley Williams (21)
AT
3
Derek Black (42)
Donald McIntrye (28)
AS
7
JJ Oswalt (58)
Vanessa Henderson (8)
AR
2
Carlos Flores (38)
Chase Crawford (24)
AQ
40
Debra McKelvain (22)
Tody Davis (49)
AP
22
Niko Sandoval (14)
Zach Cassidy (65)
AO
40
Brook Frost (35)
Chris Langston (64)
12
Craig Ray (50)
Antonio Carrillo (56)
7
Michael Baron (72)
Jon Rychlik (25)
8
Tommy Thompson (9)
Billy Johnston (16)
41
David Sylvia (30)
Hayden Elrod (63)
15
Jake Tull (13)
Wesley Williams (21)
32
Donald McIntrye (28)
Carlos Flores (38)
21
Chase Crawford (24)
Niko Sandoval (14)
40
Zach Cassidy (65)
Chris Langston (64)
BD
15
Jacob Dunkin (31)
Michael Baron (72)
BC
7
Rachyelle Hammons (55)
Tommy Thompson (9)
BB
31
Derek Paul (11)
Billy Johnston (16)
BA
41
Jerry Crocker (19)
Jake Tull (13)
AZ
12
Brandon Maynard (36)
Donald McIntrye (28)
AY
32
Braeden Bomer (44)
Chase Crawford (24)
AX
21
Kyle Francis (57)
Zach Cassidy (65)
AW
31
Jeremy Smith (1)
Chris Langston (64)
32
Michael Baron (72)
Derek Paul (11)
33
Jerry Crocker (19)
Brandon Maynard (36)
32
Donald McIntrye (28)
Chase Crawford (24)
31
Zach Cassidy (65)
Chris Langston (64)
BF
32
Trevor Gowin (37)
Jerry Crocker (19)
BE
32
Joe Fernandez (17)
Donald McIntrye (28)
BH
33
Nomar Gomez (18)
Chase Crawford (24)
BG
32
Curtis Strider (6)
Chris Langston (64)
31
Jerry Crocker (19)
Donald McIntrye (28)
32
Chase Crawford (24)
Chris Langston (64)
BJ
31
Cole Lynch (3)
Chase Crawford (24)
BI
32
Shab Liles (41)
Chris Langston (64)
28
Chase Crawford (24)
Chris Langston (64)
BK
31
Pete Regalado (52)
Chris Langston (64)

1st

  Dustin Sprague (39)

2nd

  Chris Langston (64)

3rd

  Pete Regalado (52)

4th

  Chase Crawford (24)

5th

  Cole Lynch (3)

  Shab Liles (41)

7th

  Jerry Crocker (19)

  Donald McIntrye (28)

9th

  Trevor Gowin (37)

  Joe Fernandez (17)

  Nomar Gomez (18)

  Curtis Strider (6)

13th

  Michael Baron (72)

  Derek Paul (11)

  Brandon Maynard (36)

  Zach Cassidy (65)

17th

  Jacob Dunkin (31)

  Rachyelle Hammons (55)

  Tommy Thompson (9)

  Billy Johnston (16)

  Jake Tull (13)

  Braeden Bomer (44)

  Kyle Francis (57)

  Jeremy Smith (1)

25th

  Craig Ray (50)

  Antonio Carrillo (56)

  Jon Rychlik (25)

  David Sylvia (30)

  Hayden Elrod (63)

  Wesley Williams (21)

  Carlos Flores (38)

  Niko Sandoval (14)

33th

  Aaron Smith (4)

  Lesley Elliott (20)

  Tia Hendricks (12)

  Rustin Wood (69)

  Jason Baker (70)

  Archie Garcia (43)

  Alfonso Rios (51)

  Kyle Cooper (33)

  Ashley Laughlin (61)

  Alisia Barber (15)

  Derek Black (42)

  JJ Oswalt (58)

  Vanessa Henderson (8)

  Debra McKelvain (22)

  Tody Davis (49)

  Brook Frost (35)

49th

  Rusty Travathan Jr (34)

  Eric Nichols (47)

  John R Lopez (23)

  Dylan Lopez (26)

  Sam Garza (27)

  Jeff Garrison (54)

  Davey Callaway (46)

  Branson Skelton (62)

  Christian Silva (29)

  Corey Williams (45)

  Abel Munos (53)

  Revieille Neighbors (59)

  Johnathon Alaniz (40)

  Stephen Cruz (73)

  Randall Wynn (48)

  Adriana Mendoza (32)

65th

  Bobby Medrano (2)

  (bye) (97)

  (bye) (81)

  (bye) (113)

  Maverick Mackey (10)

  (bye) (105)

  (bye) (89)

  Chase Robinson (7)

  Grady Beam (60)

  (bye) (101)

  (bye) (85)

  (bye) (117)

  (bye) (77)

  (bye) (109)

  (bye) (93)

  Chad Molock (68)

  John Brackley (67)

  (bye) (99)

  (bye) (83)

  (bye) (115)

  (bye) (75)

  (bye) (107)

  (bye) (91)

  Patrick Crook (5)

  Ashley Sandoval (71)

  (bye) (103)

  (bye) (87)

  Heather York (74)

  (bye) (79)

  (bye) (111)

  (bye) (95)

  Billie Fink (66)

97th

  (bye) (128)

  (bye) (96)

  (bye) (112)

  (bye) (80)

  (bye) (120)

  (bye) (88)

  (bye) (104)

  (bye) (121)

  (bye) (124)

  (bye) (92)

  (bye) (108)

  (bye) (76)

  (bye) (116)

  (bye) (84)

  (bye) (100)

  (bye) (125)

  (bye) (126)

  (bye) (94)

  (bye) (110)

  (bye) (78)

  (bye) (118)

  (bye) (86)

  (bye) (102)

  (bye) (123)

  (bye) (122)

  (bye) (90)

  (bye) (106)

  (bye) (119)

  (bye) (114)

  (bye) (82)

  (bye) (98)

  (bye) (127)

Final

Dustin Sprague (39) W vs.
Chris Langston (64) L 32 00:04

Elimination Final

Chris Langston (64) W vs.
Pete Regalado (52) L 31 24:23

Elimination Semi-final

Chris Langston (64) W vs.
Chase Crawford (24) L 28 25:02

Winners Final

Pete Regalado (52) L vs.
Dustin Sprague (39) W 28 21:10

Elimination 10

Chase Crawford (24) W vs.
Shab Liles (41) L 32 24:06

Chris Langston (64) W vs.
Cole Lynch (3) L 31 27:08

Elimination 9

Chris Langston (64) W vs.
Jerry Crocker (19) L 31 25:58

Donald McIntrye (28) L vs.
Chase Crawford (24) W 32 21:50

Winners Semi-finals

Cole Lynch (3) L vs.
Dustin Sprague (39) W 33 23:41

Shab Liles (41) L vs.
Pete Regalado (52) W 12 26:27

Elimination 8

Chase Crawford (24) W vs.
Curtis Strider (6) L 32 23:11

Chris Langston (64) W vs.
Trevor Gowin (37) L 32 19:18

Donald McIntrye (28) W vs.
Nomar Gomez (18) L 33 12:08

Jerry Crocker (19) W vs.
Joe Fernandez (17) L 32 16:39

Elimination 7

Brandon Maynard (36) L vs.
Donald McIntrye (28) W 32 11:04

Chase Crawford (24) W vs.
Zach Cassidy (65) L 31 27:57

Chris Langston (64) W vs.
Michael Baron (72) L 32 27:18

Derek Paul (11) L vs.
Jerry Crocker (19) W 33 21:04

Winners 4

Cole Lynch (3) W vs.
Curtis Strider (6) L 42 15:58

Dustin Sprague (39) W vs.
Nomar Gomez (18) L 43 21:03

Joe Fernandez (17) L vs.
Shab Liles (41) W 22 15:56

Trevor Gowin (37) L vs.
Pete Regalado (52) W 28 20:42

Elimination 6

Billy Johnston (16) L vs.
Jerry Crocker (19) W 41 16:57

Chase Crawford (24) W vs.
Kyle Francis (57) L 21 29:13

Chris Langston (64) W vs.
Jacob Dunkin (31) L 15 15:20

Donald McIntrye (28) W vs.
Braeden Bomer (44) L 32 11:38

Jake Tull (13) L vs.
Brandon Maynard (36) W 12 12:43

Michael Baron (72) W vs.
Rachyelle Hammons (55) L 7 24:16

Tommy Thompson (9) L vs.
Derek Paul (11) W 31 13:09

Zach Cassidy (65) W vs.
Jeremy Smith (1) L 31 28:38

Elimination 5

Antonio Carrillo (56) L vs.
Michael Baron (72) W 7 22:23

Billy Johnston (16) W vs.
David Sylvia (30) L 41 19:35

Carlos Flores (38) L vs.
Chase Crawford (24) W 21 09:54

Chris Langston (64) W vs.
Craig Ray (50) L 12 22:56

Hayden Elrod (63) L vs.
Jake Tull (13) W 15 23:21

Jon Rychlik (25) L vs.
Tommy Thompson (9) W 8 40:25

Niko Sandoval (14) L vs.
Zach Cassidy (65) W 40 28:36

Wesley Williams (21) L vs.
Donald McIntrye (28) W 32 21:35

Winners 3

Cole Lynch (3) W vs.
Jerry Crocker (19) L 28 19:11

Derek Paul (11) L vs.
Curtis Strider (6) W 42 31:16

Dustin Sprague (39) W vs.
Rachyelle Hammons (55) L 43 24:57

Jeremy Smith (1) L vs.
Joe Fernandez (17) W 8 16:39

Nomar Gomez (18) W vs.
Jacob Dunkin (31) L 39 15:11

Pete Regalado (52) W vs.
Brandon Maynard (36) L 3 12:35

Shab Liles (41) W vs.
Kyle Francis (57) L 22 23:10

Trevor Gowin (37) W vs.
Braeden Bomer (44) L 38 17:15

Elimination 4

Alfonso Rios (51) L vs.
Billy Johnston (16) W 39 22:37

Antonio Carrillo (56) W vs.
Tia Hendricks (12) L 41 19:41

Archie Garcia (43) L vs.
Tommy Thompson (9) W 6 28:09

Ashley Laughlin (61) L vs.
Hayden Elrod (63) W 40 16:46

Chase Crawford (24) W vs.
Debra McKelvain (22) L 40 25:47

Chris Langston (64) W vs.
Aaron Smith (4) L 42 19:33

Craig Ray (50) W vs.
Lesley Elliott (20) L 38 17:18

David Sylvia (30) W vs.
Kyle Cooper (33) L 28 15:13

Donald McIntrye (28) W vs.
JJ Oswalt (58) L 7 20:50

Jake Tull (13) W vs.
Alisia Barber (15) L 43 22:56

Jason Baker (70) L vs.
Jon Rychlik (25) W 21 21:20

Michael Baron (72) W vs.
Rustin Wood (69) L 8 11:51

Tody Davis (49) L vs.
Niko Sandoval (14) W 22 20:14

Vanessa Henderson (8) L vs.
Carlos Flores (38) W 2 25:20

Wesley Williams (21) W vs.
Derek Black (42) L 3 14:07

Zach Cassidy (65) W vs.
Brook Frost (35) L 40 22:44

Elimination 3

Abel Munos (53) L vs.
Wesley Williams (21) W 39 18:16

Adriana Mendoza (32) L vs.
Zach Cassidy (65) W 44 15:05

Alfonso Rios (51) W vs.
Davey Callaway (46) L 38 26:13

Antonio Carrillo (56) W vs.
John R Lopez (23) L 38 21:35

Archie Garcia (43) W vs.
Jeff Garrison (54) L 28 20:43

Ashley Laughlin (61) W vs.
Christian Silva (29) L 43 19:43

Chase Crawford (24) W vs.
Stephen Cruz (73) L 42 21:03

Chris Langston (64) W vs.
Rusty Travathan Jr (34) L 39 19:59

Corey Williams (45) L vs.
Jake Tull (13) W 44 13:14

David Sylvia (30) W vs.
Branson Skelton (62) L 40 20:46

Donald McIntrye (28) W vs.
Revieille Neighbors (59) L 42 19:02

Dylan Lopez (26) L vs.
Michael Baron (72) W 41 19:09

Eric Nichols (47) L vs.
Craig Ray (50) W 21 22:57

Jason Baker (70) W vs.
Sam Garza (27) L 21 22:54

Tody Davis (49) W vs.
Randall Wynn (48) L 44 10:53

Vanessa Henderson (8) W vs.
Johnathon Alaniz (40) L 22 15:59

Winners 2

Alisia Barber (15) L vs.
Nomar Gomez (18) W 40 11:26

Braeden Bomer (44) W vs.
Tia Hendricks (12) L 40 15:23

Brandon Maynard (36) W vs.
Aaron Smith (4) L 21 13:45

Carlos Flores (38) L vs.
Curtis Strider (6) W 28 16:00

Cole Lynch (3) W vs.
Brook Frost (35) L 39 15:42

Derek Black (42) L vs.
Rachyelle Hammons (55) W 21 25:29

Derek Paul (11) W vs.
Debra McKelvain (22) L 28 22:25

Jacob Dunkin (31) W vs.
Hayden Elrod (63) L 41 09:51

Jeremy Smith (1) W vs.
Kyle Cooper (33) L 44 22:45

Jerry Crocker (19) W vs.
Niko Sandoval (14) L 43 16:10

JJ Oswalt (58) L vs.
Dustin Sprague (39) W 39 14:12

Joe Fernandez (17) W vs.
Billy Johnston (16) L 22 13:00

Jon Rychlik (25) L vs.
Kyle Francis (57) W 43 14:07

Pete Regalado (52) W vs.
Lesley Elliott (20) L 22 14:38

Rustin Wood (69) L vs.
Trevor Gowin (37) W 44 18:44

Tommy Thompson (9) L vs.
Shab Liles (41) W 41 27:26

Elimination 2

(bye) (101) L vs.
Sam Garza (27) W 20:28

(bye) (103) L vs.
Johnathon Alaniz (40) W 18:24

(bye) (105) L vs.
John R Lopez (23) W 55:30

(bye) (107) L vs.
Wesley Williams (21) W 44:27

(bye) (109) L vs.
Davey Callaway (46) W 52:20

(bye) (111) L vs.
Randall Wynn (48) W 13:45

(bye) (113) L vs.
Craig Ray (50) W 41:15

(bye) (115) L vs.
Jake Tull (13) W 31:10

(bye) (117) L vs.
Jeff Garrison (54) W 34:33

(bye) (75) L vs.
Abel Munos (53) W 53:52

(bye) (77) L vs.
Alfonso Rios (51) W 49:30

(bye) (79) L vs.
Tody Davis (49) W 13:56

(bye) (81) L vs.
Eric Nichols (47) W 42:13

(bye) (83) L vs.
Corey Williams (45) W 27:13

(bye) (85) L vs.
Archie Garcia (43) W 39:55

(bye) (87) L vs.
Chase Crawford (24) W 20:35

(bye) (89) L vs.
Dylan Lopez (26) W 38:20

(bye) (91) L vs.
Donald McIntrye (28) W 29:01

(bye) (93) L vs.
David Sylvia (30) W 21:58

(bye) (95) L vs.
Adriana Mendoza (32) W 10:59

(bye) (97) L vs.
Rusty Travathan Jr (34) W 32:35

(bye) (99) L vs.
Christian Silva (29) W 08:37

Antonio Carrillo (56) W vs.
Maverick Mackey (10) L 28 15:17

Ashley Sandoval (71) L vs.
Vanessa Henderson (8) W 39 17:23

Billie Fink (66) L vs.
Zach Cassidy (65) W 44 18:24

Chad Molock (68) L vs.
Branson Skelton (62) W 42 38:26

Chris Langston (64) W vs.
Bobby Medrano (2) L 40 15:39

Grady Beam (60) L vs.
Jason Baker (70) W 43 26:25

Heather York (74) L vs.
Stephen Cruz (73) W 44 14:39

John Brackley (67) L vs.
Ashley Laughlin (61) W 21 09:18

Michael Baron (72) W vs.
Chase Robinson (7) L 28 16:00

Revieille Neighbors (59) W vs.
Patrick Crook (5) L 41 22:58

Elimination 1

(bye) (100) L vs.
(bye) (93) W 24:45

(bye) (102) L vs.
(bye) (91) W 24:45

(bye) (104) L vs.
(bye) (89) W 24:45

(bye) (106) L vs.
(bye) (87) W 24:45

(bye) (108) L vs.
(bye) (85) W 24:45

(bye) (110) L vs.
(bye) (83) W 24:45

(bye) (112) L vs.
(bye) (81) W 24:45

(bye) (114) L vs.
(bye) (79) W 24:45

(bye) (116) L vs.
(bye) (77) W 24:45

(bye) (118) L vs.
(bye) (75) W 24:45

(bye) (120) L vs.
Antonio Carrillo (56) W 43:23

(bye) (122) L vs.
Ashley Sandoval (71) W 01:57

(bye) (124) L vs.
Grady Beam (60) W 57:37

(bye) (126) L vs.
John Brackley (67) W 49:48

(bye) (128) L vs.
Chris Langston (64) W 01:34

(bye) (76) L vs.
(bye) (117) W 24:45

(bye) (78) L vs.
(bye) (115) W 24:45

(bye) (80) L vs.
(bye) (113) W 24:45

(bye) (82) L vs.
(bye) (111) W 24:45

(bye) (84) L vs.
(bye) (109) W 24:45

(bye) (86) L vs.
(bye) (107) W 24:45

(bye) (88) L vs.
(bye) (105) W 24:45

(bye) (90) L vs.
(bye) (103) W 24:45

(bye) (92) L vs.
(bye) (101) W 24:45

(bye) (94) L vs.
(bye) (99) W 24:45

(bye) (96) L vs.
(bye) (97) W 24:45

(bye) (98) L vs.
(bye) (95) W 24:45

Billie Fink (66) W vs.
(bye) (127) L 17:11

Chad Molock (68) W vs.
(bye) (125) L 58:02

Heather York (74) W vs.
(bye) (119) L 03:00

Michael Baron (72) W vs.
(bye) (121) L 56:08

Revieille Neighbors (59) W vs.
(bye) (123) L 46:31

Winners 1

Abel Munos (53) L vs.
Tia Hendricks (12) W 42 21:05

Alfonso Rios (51) L vs.
Niko Sandoval (14) W 21 18:06

Alisia Barber (15) W vs.
Craig Ray (50) L 28 14:00

Archie Garcia (43) L vs.
Debra McKelvain (22) W 38 22:18

Ashley Laughlin (61) L vs.
Aaron Smith (4) W 28 16:17

Brook Frost (35) W vs.
David Sylvia (30) L 22 34:38

Chase Robinson (7) L vs.
JJ Oswalt (58) W 41 31:01

Christian Silva (29) L vs.
Brandon Maynard (36) W 40 16:16

Cole Lynch (3) W vs.
Branson Skelton (62) L 21 12:20

Corey Williams (45) L vs.
Lesley Elliott (20) W 28 11:20

Derek Paul (11) W vs.
Jeff Garrison (54) L 40 18:48

Dustin Sprague (39) W vs.
Dylan Lopez (26) L 44 17:10

Eric Nichols (47) L vs.
Nomar Gomez (18) W 41 19:58

Hayden Elrod (63) W vs.
Bobby Medrano (2) L 39 23:03

Jacob Dunkin (31) W vs.
Rusty Travathan Jr (34) L 42 12:47

Jake Tull (13) L vs.
Pete Regalado (52) W 21 15:09

Jason Baker (70) L vs.
Curtis Strider (6) W 44 19:52

Jeremy Smith (1) W vs.
Zach Cassidy (65) L 38 38:06

Jerry Crocker (19) W vs.
Davey Callaway (46) L 40 15:29

Joe Fernandez (17) W vs.
Randall Wynn (48) L 28 25:16

John R Lopez (23) L vs.
Derek Black (42) W 43 26:29

Jon Rychlik (25) W vs.
Johnathon Alaniz (40) L 42 21:34

Kyle Cooper (33) W vs.
Adriana Mendoza (32) L 40 26:47

Kyle Francis (57) W vs.
Vanessa Henderson (8) L 41 23:49

Patrick Crook (5) L vs.
Rustin Wood (69) W 42 18:44

Rachyelle Hammons (55) W vs.
Maverick Mackey (10) L 39 22:23

Sam Garza (27) L vs.
Carlos Flores (38) W 22 11:55

Shab Liles (41) W vs.
Chase Crawford (24) L 44 21:52

Tody Davis (49) L vs.
Billy Johnston (16) W 21 25:08

Tommy Thompson (9) W vs.
Stephen Cruz (73) L 39 23:09

Trevor Gowin (37) W vs.
Donald McIntrye (28) L 43 20:19

Wesley Williams (21) L vs.
Braeden Bomer (44) W 22 23:33

Round 1

(bye) (101) L vs.
Donald McIntrye (28) W 24:44

(bye) (103) L vs.
Dylan Lopez (26) W 24:44

(bye) (105) L vs.
Chase Crawford (24) W 24:44

(bye) (107) L vs.
Debra McKelvain (22) W 24:44

(bye) (109) L vs.
Lesley Elliott (20) W 24:44

(bye) (111) L vs.
Nomar Gomez (18) W 24:44

(bye) (113) L vs.
Billy Johnston (16) W 24:45

(bye) (115) L vs.
Niko Sandoval (14) W 24:44

(bye) (117) L vs.
Tia Hendricks (12) W 24:45

(bye) (119) L vs.
Maverick Mackey (10) W 24:44

(bye) (121) L vs.
Vanessa Henderson (8) W 24:44

(bye) (123) L vs.
Curtis Strider (6) W 24:44

(bye) (125) L vs.
Aaron Smith (4) W 24:45

(bye) (127) L vs.
Bobby Medrano (2) W 24:45

(bye) (75) L vs.
Jeff Garrison (54) W 24:44

(bye) (77) L vs.
Pete Regalado (52) W 24:45

(bye) (79) L vs.
Craig Ray (50) W 24:44

(bye) (81) L vs.
Randall Wynn (48) W 24:45

(bye) (83) L vs.
Davey Callaway (46) W 24:44

(bye) (85) L vs.
Braeden Bomer (44) W 24:44

(bye) (87) L vs.
Derek Black (42) W 24:44

(bye) (89) L vs.
Johnathon Alaniz (40) W 24:44

(bye) (91) L vs.
Carlos Flores (38) W 24:44

(bye) (93) L vs.
Brandon Maynard (36) W 24:44

(bye) (95) L vs.
Rusty Travathan Jr (34) W 24:44

(bye) (97) L vs.
Adriana Mendoza (32) W 24:44

(bye) (99) L vs.
David Sylvia (30) W 24:44

Abel Munos (53) W vs.
(bye) (76) L 24:44

Alfonso Rios (51) W vs.
(bye) (78) L 24:45

Alisia Barber (15) W vs.
(bye) (114) L 24:45

Archie Garcia (43) W vs.
(bye) (86) L 24:45

Ashley Laughlin (61) W vs.
Chad Molock (68) L 38 28:26

Ashley Sandoval (71) L vs.
JJ Oswalt (58) W 43 31:41

Brook Frost (35) W vs.
(bye) (94) L 24:44

Chase Robinson (7) W vs.
(bye) (122) L 24:45

Christian Silva (29) W vs.
(bye) (100) L 24:44

Cole Lynch (3) W vs.
(bye) (126) L 24:45

Corey Williams (45) W vs.
(bye) (84) L 24:45

Derek Paul (11) W vs.
(bye) (118) L 24:44

Dustin Sprague (39) W vs.
(bye) (90) L 24:45

Eric Nichols (47) W vs.
(bye) (82) L 24:44

Hayden Elrod (63) W vs.
Billie Fink (66) L 38 19:05

Jacob Dunkin (31) W vs.
(bye) (98) L 24:45

Jake Tull (13) W vs.
(bye) (116) L 24:45

Jeremy Smith (1) W vs.
(bye) (128) L 24:44

Jerry Crocker (19) W vs.
(bye) (110) L 24:45

Joe Fernandez (17) W vs.
(bye) (112) L 24:44

John Brackley (67) L vs.
Branson Skelton (62) W 39 19:58

John R Lopez (23) W vs.
(bye) (106) L 24:45

Jon Rychlik (25) W vs.
(bye) (104) L 24:44

Kyle Cooper (33) W vs.
(bye) (96) L 24:44

Kyle Francis (57) W vs.
Michael Baron (72) L 42 26:56

Patrick Crook (5) W vs.
(bye) (124) L 24:44

Rachyelle Hammons (55) W vs.
Heather York (74) L 22 00:17

Revieille Neighbors (59) L vs.
Jason Baker (70) W 28 16:27

Rustin Wood (69) W vs.
Grady Beam (60) L 41 28:14

Sam Garza (27) W vs.
(bye) (102) L 24:44

Shab Liles (41) W vs.
(bye) (88) L 24:45

Stephen Cruz (73) W vs.
Antonio Carrillo (56) L 40 14:23

Tody Davis (49) W vs.
(bye) (80) L 24:44

Tommy Thompson (9) W vs.
(bye) (120) L 24:44

Trevor Gowin (37) W vs.
(bye) (92) L 24:45

Wesley Williams (21) W vs.
(bye) (108) L 24:45

Zach Cassidy (65) W vs.
Chris Langston (64) L 22 32:49

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20