4 Bs July Bash

Updated 8:30pm

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Blake Mitchell (1)
(bye) (32)
Nina Ricciardi (17)
Dr Who
Tyler Morgan (16)
Jonathan Hawthorne (9)
(bye) (24)
(bye) (25)
Mika Rollin (8)
Tomar Schell (5)
(bye) (28)
(bye) (21)
Matt Watts (12)
Sergey Posrednikov (13)
(bye) (20)
(bye) (29)
Jason Hatch (4)
Hannah Holmberg (3)
(bye) (30)
(bye) (19)
Heather Loudon (14)
Justin Deneweth (11)
(bye) (22)
(bye) (27)
Ren Logan (6)
Alex Singleterry (7)
(bye) (26)
(bye) (23)
Sam Snyder (10)
Maka Honig (15)
(bye) (18)
(bye) (31)
Ally Mason (2)
Blake Mitchell (1)
A
Medieval Madness
Tyler Morgan (16)
Jonathan Hawthorne (9)
B
Twilight Zone
Mika Rollin (8)
Tomar Schell (5)
C
Indiana Jones
Matt Watts (12)
Sergey Posrednikov (13)
D
Gorgar
Jason Hatch (4)
Hannah Holmberg (3)
E
Scorpion
Heather Loudon (14)
Justin Deneweth (11)
F
Frankenstein
Ren Logan (6)
Alex Singleterry (7)
G
T2
Sam Snyder (10)
Maka Honig (15)
H
Attack From Mars
Ally Mason (2)
Tyler Morgan (16)
I
Attack From Mars
Mika Rollin (8)
Matt Watts (12)
J
Austin Powers
Sergey Posrednikov (13)
Heather Loudon (14)
K
Gorgar
Ren Logan (6)
Alex Singleterry (7)
L
Indiana Jones
Maka Honig (15)
Mika Rollin (8)
M
Medieval Madness
Sergey Posrednikov (13)
Heather Loudon (14)
N
Spiderman
Alex Singleterry (7)
Sergey Posrednikov (13)
O
The Shadow
Alex Singleterry (7)
Sergey Posrednikov (13)
Frankenstein
Hannah Holmberg (3)
Hannah Holmberg (3)
Dr Who
Sergey Posrednikov (13)
Hannah Holmberg (3)
(bye) (32)
Nina Ricciardi (17)
(bye) (24)
(bye) (25)
(bye) (28)
(bye) (21)
(bye) (20)
(bye) (29)
(bye) (30)
(bye) (19)
(bye) (22)
(bye) (27)
(bye) (26)
(bye) (23)
(bye) (18)
(bye) (31)
Nina Ricciardi (17)
H
The Shadow
Ally Mason (2)
(bye) (25)
G
Sam Snyder (10)
(bye) (21)
F
Justin Deneweth (11)
(bye) (29)
E
Hannah Holmberg (3)
(bye) (19)
D
Jason Hatch (4)
(bye) (27)
C
Tomar Schell (5)
(bye) (23)
B
Jonathan Hawthorne (9)
(bye) (31)
A
Blake Mitchell (1)
Ally Mason (2)
Twilight Zone
Sam Snyder (10)
Justin Deneweth (11)
Spiderman
Hannah Holmberg (3)
Jason Hatch (4)
Dr Who
Tomar Schell (5)
Jonathan Hawthorne (9)
Frankenstein
Blake Mitchell (1)
Sam Snyder (10)
J
Attack From Mars
Matt Watts (12)
Hannah Holmberg (3)
I
T2
Tyler Morgan (16)
Jason Hatch (4)
L
Medieval Madness
Maka Honig (15)
Jonathan Hawthorne (9)
K
Dr Who
Ren Logan (6)
Sam Snyder (10)
Gorgar
Hannah Holmberg (3)
Maka Honig (15)
Spiderman
Ren Logan (6)
Hannah Holmberg (3)
N
Medieval Madness
Heather Loudon (14)
Maka Honig (15)
M
Dr Who
Mika Rollin (8)
Hannah Holmberg (3)
The Shadow
Maka Honig (15)
Hannah Holmberg (3)
O
Austin Powers
Alex Singleterry (7)
Hannah Holmberg (3)

1st

  Hannah Holmberg (3)

2nd

  Sergey Posrednikov (13)

3rd

  Alex Singleterry (7)

4th

  Maka Honig (15)

5th

  Heather Loudon (14)

  Mika Rollin (8)

7th

  Sam Snyder (10)

  Ren Logan (6)

9th

  Matt Watts (12)

  Tyler Morgan (16)

  Jason Hatch (4)

  Jonathan Hawthorne (9)

13th

  Ally Mason (2)

  Justin Deneweth (11)

  Tomar Schell (5)

  Blake Mitchell (1)

17th

  Nina Ricciardi (17)

  (bye) (25)

  (bye) (21)

  (bye) (29)

  (bye) (19)

  (bye) (27)

  (bye) (23)

  (bye) (31)

25th

  (bye) (32)

  (bye) (24)

  (bye) (28)

  (bye) (20)

  (bye) (30)

  (bye) (22)

  (bye) (26)

  (bye) (18)

Final - Match 2

Hannah Holmberg (3) W vs.
Sergey Posrednikov (13) L Dr Who 30:24

Final

Sergey Posrednikov (13) L vs.
Hannah Holmberg (3) W Frankenstein 18:42

Elimination Final

Hannah Holmberg (3) W vs.
Alex Singleterry (7) L Austin Powers 24:54

Elimination Semi-final

Hannah Holmberg (3) W vs.
Maka Honig (15) L The Shadow 21:17

Winners Final

Sergey Posrednikov (13) W vs.
Alex Singleterry (7) L The Shadow 48:04

Elimination 6

Hannah Holmberg (3) W vs.
Heather Loudon (14) L Medieval Madness 22:04

Maka Honig (15) W vs.
Mika Rollin (8) L Dr Who 23:10

Elimination 5

Maka Honig (15) W vs.
Ren Logan (6) L Spiderman 28:13

Sam Snyder (10) L vs.
Hannah Holmberg (3) W Gorgar 13:06

Winners Semi-finals

Heather Loudon (14) L vs.
Alex Singleterry (7) W Spiderman 41:30

Mika Rollin (8) L vs.
Sergey Posrednikov (13) W Medieval Madness 37:12

Elimination 4

Hannah Holmberg (3) W vs.
Tyler Morgan (16) L T2 16:42

Jason Hatch (4) L vs.
Maka Honig (15) W Medieval Madness 27:19

Jonathan Hawthorne (9) L vs.
Ren Logan (6) W Dr Who 28:07

Sam Snyder (10) W vs.
Matt Watts (12) L Attack From Mars 25:49

Elimination 3

Ally Mason (2) L vs.
Sam Snyder (10) W Twilight Zone 34:20

Jason Hatch (4) W vs.
Tomar Schell (5) L Dr Who 24:36

Jonathan Hawthorne (9) W vs.
Blake Mitchell (1) L Frankenstein 43:37

Justin Deneweth (11) L vs.
Hannah Holmberg (3) W Spiderman 20:13

Winners 2

Alex Singleterry (7) W vs.
Maka Honig (15) L Indiana Jones 31:27

Heather Loudon (14) W vs.
Ren Logan (6) L Gorgar 18:07

Matt Watts (12) L vs.
Sergey Posrednikov (13) W Austin Powers 01:01:13

Tyler Morgan (16) L vs.
Mika Rollin (8) W Attack From Mars 13:47

Elimination 2

(bye) (19) L vs.
Jason Hatch (4) W 05:30

(bye) (21) L vs.
Justin Deneweth (11) W 58:44

(bye) (23) L vs.
Jonathan Hawthorne (9) W 11:53

(bye) (25) L vs.
Sam Snyder (10) W 00:36

(bye) (27) L vs.
Tomar Schell (5) W 08:44

(bye) (29) L vs.
Hannah Holmberg (3) W 20:47

(bye) (31) L vs.
Blake Mitchell (1) W 42:51

Nina Ricciardi (17) L vs.
Ally Mason (2) W The Shadow 26:40

Elimination 1

(bye) (18) L vs.
(bye) (31) W 33:31

(bye) (20) L vs.
(bye) (29) W 33:32

(bye) (22) L vs.
(bye) (27) W 33:31

(bye) (24) L vs.
(bye) (25) W 33:32

(bye) (26) L vs.
(bye) (23) W 33:32

(bye) (28) L vs.
(bye) (21) W 33:32

(bye) (30) L vs.
(bye) (19) W 33:32

(bye) (32) L vs.
Nina Ricciardi (17) W 58:54

Winners 1

Alex Singleterry (7) W vs.
Sam Snyder (10) L T2 27:01

Blake Mitchell (1) L vs.
Tyler Morgan (16) W Medieval Madness 26:13

Hannah Holmberg (3) L vs.
Heather Loudon (14) W Scorpion 47:12

Jonathan Hawthorne (9) L vs.
Mika Rollin (8) W Twilight Zone 38:18

Justin Deneweth (11) L vs.
Ren Logan (6) W Frankenstein 25:09

Maka Honig (15) W vs.
Ally Mason (2) L Attack From Mars 19:54

Sergey Posrednikov (13) W vs.
Jason Hatch (4) L Gorgar 31:55

Tomar Schell (5) L vs.
Matt Watts (12) W Indiana Jones 35:09

Round 1

(bye) (19) L vs.
Heather Loudon (14) W 33:31

(bye) (21) L vs.
Matt Watts (12) W 33:31

(bye) (23) L vs.
Sam Snyder (10) W 33:31

(bye) (25) L vs.
Mika Rollin (8) W 33:31

(bye) (27) L vs.
Ren Logan (6) W 33:31

(bye) (29) L vs.
Jason Hatch (4) W 33:31

(bye) (31) L vs.
Ally Mason (2) W 33:31

Alex Singleterry (7) W vs.
(bye) (26) L 33:31

Blake Mitchell (1) W vs.
(bye) (32) L 33:31

Hannah Holmberg (3) W vs.
(bye) (30) L 33:31

Jonathan Hawthorne (9) W vs.
(bye) (24) L 33:31

Justin Deneweth (11) W vs.
(bye) (22) L 33:31

Maka Honig (15) W vs.
(bye) (18) L 33:31

Nina Ricciardi (17) L vs.
Tyler Morgan (16) W Dr Who 25:19

Sergey Posrednikov (13) W vs.
(bye) (20) L 33:31

Tomar Schell (5) W vs.
(bye) (28) L 33:31

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20