Monday Moose

Updated 12:31am

None.

None.

Scroll to the right to view bracket. →

Preston Mike (1)
(bye) (32)
AshelyW Rodney (17)
2
Aaron Allen (16)
Brian Sherry (9)
(bye) (24)
(bye) (25)
Jordon Rylee (8)
BrayG Jaylen (5)
(bye) (28)
(bye) (21)
Tammy Paula (12)
Wyatt MattA (13)
(bye) (20)
(bye) (29)
JaconA KyleD (4)
Zack Kevin (3)
(bye) (30)
(bye) (19)
Janine Jumbo (14)
Kim Bo (11)
(bye) (22)
(bye) (27)
JacobC Dylan (6)
Jeff Doug (7)
(bye) (26)
(bye) (23)
Brey Steph (10)
AshleyN Connor (15)
3
Tom Steve (18)
(bye) (31)
Don JeffM (2)
Preston Mike (1)
A
1
AshelyW Rodney (17)
Brian Sherry (9)
B
4
Jordon Rylee (8)
BrayG Jaylen (5)
C
2
Tammy Paula (12)
Wyatt MattA (13)
D
3
JaconA KyleD (4)
Zack Kevin (3)
E
4
Janine Jumbo (14)
Kim Bo (11)
F
4
JacobC Dylan (6)
Jeff Doug (7)
G
1
Brey Steph (10)
AshleyN Connor (15)
H
1
Don JeffM (2)
AshelyW Rodney (17)
I
3
Jordon Rylee (8)
Tammy Paula (12)
J
4
JaconA KyleD (4)
Zack Kevin (3)
K
3
Kim Bo (11)
Jeff Doug (7)
L
2
Don JeffM (2)
Jordon Rylee (8)
M
2
JaconA KyleD (4)
Zack Kevin (3)
N
4
Jeff Doug (7)
Jordon Rylee (8)
O
2
Zack Kevin (3)
Jordon Rylee (8)
1
Zack Kevin (3)
Jordon Rylee (8)
(bye) (32)
Aaron Allen (16)
(bye) (24)
(bye) (25)
(bye) (28)
(bye) (21)
(bye) (20)
(bye) (29)
(bye) (30)
(bye) (19)
(bye) (22)
(bye) (27)
(bye) (26)
(bye) (23)
Tom Steve (18)
(bye) (31)
Aaron Allen (16)
H
1
AshleyN Connor (15)
(bye) (25)
G
Brey Steph (10)
(bye) (21)
F
JacobC Dylan (6)
(bye) (29)
E
Janine Jumbo (14)
(bye) (19)
D
Wyatt MattA (13)
(bye) (27)
C
BrayG Jaylen (5)
(bye) (23)
B
Brian Sherry (9)
Tom Steve (18)
A
2
Preston Mike (1)
AshleyN Connor (15)
2
Brey Steph (10)
JacobC Dylan (6)
3
Janine Jumbo (14)
Wyatt MattA (13)
4
BrayG Jaylen (5)
Brian Sherry (9)
1
Preston Mike (1)
Brey Steph (10)
J
2
Tammy Paula (12)
JacobC Dylan (6)
I
3
AshelyW Rodney (17)
Wyatt MattA (13)
L
4
Don JeffM (2)
Preston Mike (1)
K
1
Kim Bo (11)
Tammy Paula (12)
1
JacobC Dylan (6)
Don JeffM (2)
3
Kim Bo (11)
JacobC Dylan (6)
N
3
Jeff Doug (7)
Kim Bo (11)
M
1
JaconA KyleD (4)
Jeff Doug (7)
4
JaconA KyleD (4)
Jeff Doug (7)
O
1
Zack Kevin (3)
Zack Kevin (3)

1st

  Jordon Rylee (8)

2nd

  Zack Kevin (3)

3rd

  Jeff Doug (7)

4th

  JaconA KyleD (4)

5th

  JacobC Dylan (6)

  Kim Bo (11)

7th

  Tammy Paula (12)

  Don JeffM (2)

9th

  Brey Steph (10)

  AshelyW Rodney (17)

  Wyatt MattA (13)

  Preston Mike (1)

13th

  AshleyN Connor (15)

  Janine Jumbo (14)

  BrayG Jaylen (5)

  Brian Sherry (9)

17th

  Aaron Allen (16)

  (bye) (25)

  (bye) (21)

  (bye) (29)

  (bye) (19)

  (bye) (27)

  (bye) (23)

  Tom Steve (18)

25th

  (bye) (32)

  (bye) (24)

  (bye) (28)

  (bye) (20)

  (bye) (30)

  (bye) (22)

  (bye) (26)

  (bye) (31)

Final

Jordon Rylee (8) W vs.
Zack Kevin (3) L 1 00:04

Elimination Final

Jeff Doug (7) L vs.
Zack Kevin (3) W 1 09:43

Elimination Semi-final

Jeff Doug (7) W vs.
JaconA KyleD (4) L 4 11:39

Winners Final

Jordon Rylee (8) W vs.
Zack Kevin (3) L 2 14:11

Elimination 6

JacobC Dylan (6) L vs.
Jeff Doug (7) W 3 09:08

Kim Bo (11) L vs.
JaconA KyleD (4) W 1 14:56

Elimination 5

Don JeffM (2) L vs.
Kim Bo (11) W 3 17:30

Tammy Paula (12) L vs.
JacobC Dylan (6) W 1 17:12

Winners Semi-finals

Jordon Rylee (8) W vs.
JaconA KyleD (4) L 2 15:15

Zack Kevin (3) W vs.
Jeff Doug (7) L 4 09:48

Elimination 4

Brey Steph (10) L vs.
Tammy Paula (12) W 2 12:51

JacobC Dylan (6) W vs.
AshelyW Rodney (17) L 3 14:31

Preston Mike (1) L vs.
Kim Bo (11) W 1 17:44

Wyatt MattA (13) L vs.
Don JeffM (2) W 4 15:53

Elimination 3

AshleyN Connor (15) L vs.
Brey Steph (10) W 2 12:31

Brian Sherry (9) L vs.
Preston Mike (1) W 1 09:48

JacobC Dylan (6) W vs.
Janine Jumbo (14) L 3 12:17

Wyatt MattA (13) W vs.
BrayG Jaylen (5) L 4 14:45

Winners 2

AshelyW Rodney (17) L vs.
Jordon Rylee (8) W 3 08:47

Jeff Doug (7) W vs.
Don JeffM (2) L 2 10:24

Tammy Paula (12) L vs.
JaconA KyleD (4) W 4 15:54

Zack Kevin (3) W vs.
Kim Bo (11) L 3 18:01

Elimination 2

(bye) (19) L vs.
Wyatt MattA (13) W 42:28

(bye) (21) L vs.
JacobC Dylan (6) W 44:15

(bye) (23) L vs.
Brian Sherry (9) W 33:22

(bye) (25) L vs.
Brey Steph (10) W 24:49

(bye) (27) L vs.
BrayG Jaylen (5) W 40:41

(bye) (29) L vs.
Janine Jumbo (14) W 24:54

Aaron Allen (16) L vs.
AshleyN Connor (15) W 1 17:01

Tom Steve (18) L vs.
Preston Mike (1) W 2 10:40

Elimination 1

(bye) (20) L vs.
(bye) (29) W 15:04

(bye) (22) L vs.
(bye) (27) W 15:04

(bye) (24) L vs.
(bye) (25) W 15:04

(bye) (26) L vs.
(bye) (23) W 15:04

(bye) (28) L vs.
(bye) (21) W 15:04

(bye) (30) L vs.
(bye) (19) W 15:04

(bye) (32) L vs.
Aaron Allen (16) W 22:45

Tom Steve (18) W vs.
(bye) (31) L 27:39

Winners 1

AshleyN Connor (15) L vs.
Don JeffM (2) W 1 06:53

BrayG Jaylen (5) L vs.
Tammy Paula (12) W 2 17:54

Brian Sherry (9) L vs.
Jordon Rylee (8) W 4 08:24

Jeff Doug (7) W vs.
Brey Steph (10) L 1 09:30

Kim Bo (11) W vs.
JacobC Dylan (6) L 4 10:51

Preston Mike (1) L vs.
AshelyW Rodney (17) W 1 10:49

Wyatt MattA (13) L vs.
JaconA KyleD (4) W 3 14:48

Zack Kevin (3) W vs.
Janine Jumbo (14) L 4 09:27

Round 1

(bye) (19) L vs.
Janine Jumbo (14) W 15:04

(bye) (21) L vs.
Tammy Paula (12) W 15:04

(bye) (23) L vs.
Brey Steph (10) W 15:04

(bye) (25) L vs.
Jordon Rylee (8) W 15:04

(bye) (27) L vs.
JacobC Dylan (6) W 15:03

(bye) (29) L vs.
JaconA KyleD (4) W 15:04

(bye) (31) L vs.
Don JeffM (2) W 15:03

AshelyW Rodney (17) W vs.
Aaron Allen (16) L 2 07:39

AshleyN Connor (15) W vs.
Tom Steve (18) L 3 12:26

BrayG Jaylen (5) W vs.
(bye) (28) L 15:03

Brian Sherry (9) W vs.
(bye) (24) L 15:03

Jeff Doug (7) W vs.
(bye) (26) L 15:04

Kim Bo (11) W vs.
(bye) (22) L 15:04

Preston Mike (1) W vs.
(bye) (32) L 15:04

Wyatt MattA (13) W vs.
(bye) (20) L 15:03

Zack Kevin (3) W vs.
(bye) (30) L 15:03

1st - Flash (Williams,1979)

2nd - $360

3rd - $240

4th - $120

5th (2-way tie) - $90

7th (2-way tie) - $50

9th (4-way tie) - $30

13th (4-way tie) - $20